REGULAMIN KLASYFIKACJI SĘDZIÓW,W SEZONIE 2012/2013, , , , ,I. POSTANOWIENIA OGÓLNE,1. Niniejszy „Regulamin klasyfikacji sędziów” dotyczy wszystkich sędziów prowadzących zawody Klasy „A”, Klasy Okręgowej, a także w części kandydatów na sędziów Klasy „A” oraz kandydatów na sędziów IV Ligi.,2. Każdy sędzia, aby móc awansować musi poddać się egzaminom praktycznym w ilości określonej w rozdz. III ust. 1 oraz w pierwszym terminie uczestniczyćw egzaminach konkursowych (wiosennym i letnim), zaliczając:,a) egzamin teoretyczny na ocenę minimum 4,40 (24 prawidłowe odpowiedzi),,b) egzamin kondycyjny na ocenę 5,0 (12 pełnych okrążeń).,3. Sędziowie prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów mogą być częściej uwzględniani w obsadzie.,4. Liczba otrzymanych przez sędziego zawodów do prowadzenia nie podlega żadnym reklamacjom ani roszczeniom ze strony sędziego.,II. WIEK I LIMITY,1. Ustala się klasyfikację sędziów w dwóch grupach wiekowych: grupa 1 – do 34 lat, grupa 2 – od 35 l,2. Klasa Okręgowa: grupa 1 stanowi 60% ogółu sędziów, a grupa 2 – 40% ogółu sędziów. Klasa A: grupa 1 stanowi 70% ogółu sędziów, a grupa 2 – 30% ogółu sędziów.,3. Dla sędziów Kolegium Sędziów OZPN Nowy Sącz ustala się następujące granice wieku:,a) Klasa Okręgowa:,- kandydat na sędziego IV ligi – do 32 lat,,- granica wieku – do 45 lat,,- sędzia asystent – do 50 lat.,b) Klasa „A”:,- kandydat na sędziego Klasy Okręgowej – do 44 lat,,- granica wieku – do 48 lat,,- sędzia asystent – do 55 lat.,c) Klasa „B”:,- kandydat na sędziego Klasy „A” – do 47 lat,,- granica wieku – do 60 lat,, d) kandydat na sędziego – do 40 lat, 2,e) sędziom w wieku od 60 do 65 lat i obserwatorom do 65 lat zezwala się na prowadzenie zawodów oldbojów, grup młodzieżowych i meczów towarzyskich po przedstawieniu ważnej karty zdrowia.,4. Jako miarodajny przyjmuje się wiek osiągnięty przez sędziego w danym roku kalendarzowym. Sędzia, który przekroczy wyżej wymienione limity nie może uzyskać uprawnień do prowadzenia zawodów danej klasy rozgrywkowej na nowy sezon.,5. Sędzią Klasy Okręgowej oraz Klasy „A” może zostać wyłącznie sędzia legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły średniej.,6. Liczba sędziów Klasy Okręgowej na sezon rozgrywkowy,2013/2014 wynosić będzie maksymalnie 22. Grupa 1 będzie liczyła maksymalnie 13 sędziów, a grupa 2 będzie liczyła maksymalnie 9 sędziów.,7. Liczba sędziów Klasy „A” na sezon rozgrywkowy 2013/2014 wynosić będzie: maksymalnie 40. Grupa 1 będzie liczyła maksymalnie 28 sędziów, a grupa 2 będzie liczyła maksymalnie 12 sędziów.,8.  W przypadku wycofania sędziego z prowadzenia zawodów Klasy Okręgowej (z jakiegokolwiek powodu) w trakcie sezonu, na jego miejsce w sytuacji awaryjnej (brak dostatecznej ilości sędziów do prowadzenia zawodów w danej klasie) Zarząd Kolegium Sędziów OZPN Nowy Sącz może desygnować sędziego z najwyższego miejsca w rankingu sędziów, który nie awansował – w celu uzupełnienia limitu sędziów.,9. W przypadku wycofania sędziego z prowadzenia zawodów Klasy A (z jakiegokolwiek powodu) w trakcie pierwszego po awansie sezonu, na jego miejsce w sytuacji awaryjnej (brak dostatecznej ilości sędziów do prowadzenia zawodów w danej klasie) Zarząd Kolegium Sędziów OZPN Nowy Sącz może desygnować sędziego z mianowanego przez Komisję Sędziowską do której przynależy wycofany sędzia – w celu uzupełnienia limitu sędziów.,III. EGZAMINY PRAKTYCZNE.,1. Na zawodach sędziowie poddawani są egzaminom praktycznym (obserwacjom) w ilości:,a) sędziowie Klasy Okręgowej – minimum 6 (sześć) – grupa 1, minimum 4 (cztery) – grupa 2 w sezonie.,b) sędziowie Klasy „A” – minimum 4 (cztery) – grupa 1, minimum 3 (trzy) – grupa 2 w sezonie.,c) sędziowie Klasy „B” – minimum 2 (dwie) w sezonie.,2. Do przeprowadzenia egzaminów praktycznych sędziów upoważnieni są obserwatorzy odpowiedniego szczebla.,3. Sędzia, który uzyska ocenę z egzaminu praktycznego poniżej 7,5 zostanie odsunięty od prowadzenia zawodów jako sędzia główny na okres minimum trzech kolejnych oficjalnych terminów rozgrywek. Po tym czasie zostanie poddany egzaminowi komisyjnemu, z którego – aby mógł prowadzić zawody w swojej klasie rozgrywkowej – musi otrzymać ocenę 8,0 lub wyższą.,4. Sędzia, który otrzyma ocenę z egzaminu praktycznego poniżej 7,0 zostaje przesunięty do prowadzenia zawodów niższej klasy rozgrywkowej.,5. Awansowany lub nowo mianowany sędzia, musi w trakcie pierwszego egzaminu praktycznego (obserwacji) w nowej klasie rozgrywkowej uzyskać ocenę minimum 8,0. W przeciwnym wypadku sędzia nie jest awansowany lub nie uzyskuje mianowania.,6. Po zakończeniu każdego sezonu rozgrywkowego Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów OZPN ustala oceny wszystkich sędziów poszczególnych klas rozgrywkowych, jako średnią arytmetyczną z ocen indywidualnych uzyskanych w ciągu całego sezonu., ,IV. EGZAMINY TEORETYCZNO – KONDYCYJNE.,1. W każdym sezonie rozgrywkowym Zarząd Kolegium Sędziów OZPN organizuje egzaminy konkursowe: wiosenny i letni. Egzamin wiosenny przeprowadza się po zakończeniu rundy jesiennej a egzamin letni po zakończeniu rundy wiosennej.,2. Udział w egzaminach jest obowiązkowy dla wszystkich sędziów.,3. Usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie powinny być skutecznie doręczone do sekretarza Kolegium Sędziów w formie pisemnej lub elektronicznej przed wyznaczonymi terminami egzaminów. Zasadność usprawiedliwień rozpatruje Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.,4. Na każdy egzamin Przewodniczący Kolegium Sędziów powołuje:,a) Komisję Egzaminacyjną, której zadaniem jest przeprowadzenie egzaminów i przekazanie ich wyników do sekretarza Kolegium Sędziów.,b) Komisję Odwoławczą, której zadaniem jest sprawdzenie poprawności odpowiedzi testu teoretycznego w dniu egzaminu oraz rozpatrzenie ewentualnych odwołań zgodnie z rozdz. V ust. 1.,5. Egzamin teoretyczny składa się z 30 pytań testowych. Za każdą pełną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt, za odpowiedź niepełną 0,5 pkt., a za odpowiedź błędną – 0 pkt. Egzamin uważa się za zaliczony w przypadku uzyskania przez sędziego nie  mniej niż 21 pkt. na 30 możliwych do zdobycia. Jeżeli sędzia zdobędzie mniej niż 21 pkt. egzamin nie jest zaliczony – 0,00. Skala ocen z egzaminu teoretycznego (przeliczenie punktów na ocenę) przedstawia się  następująco:,30,0 pkt. = 5,00; 29,5 pkt. = 4,95; 29,0 pkt. = 4,90; 28,5 pkt. = 4,85;,28,0 pkt. = 4,80; 27,5 pkt. = 4,75; 27,0 pkt. = 4,70; 26,5 pkt. = 4,65;,26,0 pkt. = 4,60; 25,5 pkt. = 4,55; 25,0 pkt. = 4,50; 24,5 pkt. = 4,45;,24,0 pkt. = 4,40; 23,5 pkt. = 4,35; 23,0 pkt. = 4,30; 22,5 pkt. = 4,25;,22,0 pkt. = 4,20; 21,5 pkt. = 4,15; 21,0 pkt. = 4,10;,poniżej 21,0 pkt. = ocena 0,00.,6. Egzamin kondycyjny przeprowadza się w dwóch etapach (testach):,a) Test 1: 6 x 40 metrów w odstępach 1,5 minutowych – maksymalny dopuszczalny czas grupa 1 – 6,4 sekundy, grupa 2 – 6,6 sekundy dla każdego z 6 szybkich biegów. Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba = 1 x 40 metrów). Jeśli sędzia nie zalicza jednej z sześciu prób, to dostaje tylko jedną dodatkową próbę po szóstym starcie. Jeśli dwa sprinty są niezliczone, to sędzia nie zalicza tego testu. Warunkiem przystąpienia do testu nr 2 jest zaliczenie testu nr 1.,b) Test 2: Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem. Na pierwszy gwizdek prowadzącego test – sędziowie muszą pokonać 150 metrów w czasie 30 sekund (grupa 1), 40 sekund (grupa 2) z miejsca startu. Po czym mają oni 35 sekund (grupa 1), 45 sekund (grupa 2) na pokonanie 50 metrów idąc. Na kolejny sygnał gwizdka sędziowie muszą ponownie przebiec 150 metrów w czasie 30 sekund (grupa 1), 40 sekund (grupa 2), po czym następuje przejście 50 metrów w czasie 35 sekund (grupa 1), 45 sekund (grupa 2). To składa się na 1 okrążenie. Każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem gwizdka do „strefy 4 chodzenia”, którą wyznaczają 2 pachołki (3 metry przed i 3 metry za oznaczeniem dystansu 150 metrów). Jeśli sędzia wyraźnie nie postawi jednej stopy w „strefie chodzenia”, to obsługujący test sygnalizuje powyższe zdarzenie. Za pierwszym razem otrzymuje ostrzeżenie, za drugim zostanie wykluczony. Sędziowie nie mogą opuścić „strefy chodzenia” przed następnym gwizdkiem.,7. Sędzią asystentem Klasy Okręgowej lub Klasy „A” może być sędzia, który zaliczył egzaminy zgodnie z kryteriami dla grupy 1 lub grupy 2.,8. Kryteria przeliczania dystansu na oceny:,Dystans:,12 okrążeń 5,00,11 okrążeń 4,75,10 okrążeń 4,50 (minimum zaliczeniowe),7. W uzasadnionych przypadkach losowych Zarząd Kolegium Sędziów na pisemny wniosek sędziego może zwolnić sędziego z uczestnictwa w jednym z egzaminów konkursowych w danym sezonie rozgrywkowym, wyznaczając jednocześnie dodatkowy termin.,a) Po zaliczeniu egzaminu sędzia może być dopuszczony do prowadzenie zawodów. W takiej sytuacji egzamin traktowany jest jak egzamin w pierwszym terminie liczonym dla sędziego (a jest to dodatkowy termin wyznaczonym przez Zarząd Kolegium Sędziów), co oznacza, że sędzia po tym egzaminie może awansować.,b) Sędzia, który nie weźmie udziału w egzaminie konkursowym i nie usprawiedliwi swojej nieobecności na tym egzaminie, nie może być uwzględniany przy obsadzie zawodów do czasu zaliczenia egzaminu teoretyczno – kondycyjnego. Zostaje on także przesunięty do niższej klasy rozgrywkowej.,c) Regulacje zawarte w ust. 7 dotyczą także przypadku, gdy sędzia w trakcie egzaminów kondycyjnego dozna kontuzji potwierdzonej przez lekarza.,8. Sędziom, którzy nie uczestniczyli w pierwszym terminie egzaminu konkursowego z powodów innych niż losowe lub którzy nie zaliczyli egzaminu w pierwszym terminie, przysługuje prawo uczestniczenia w takim egzaminie w dodatkowym terminie.,a) Warunkiem dopuszczenia do egzaminu w dodatkowym terminie jest wniesienie opłaty regulaminowej na rzecz KFD w wysokości 100 zł.,b) Po zaliczeniu egzaminu sędzia może być dopuszczony do prowadzenie zawodów.,c) Bez względu na uzyskane wyniki do końcowej klasyfikacji zaliczona zostanie ,4,00 z egzaminu teoretycznego oraz 4,00 z egzaminu kondycyjnego.,d) Sędzia, który poddał się egzaminowi wg zasad określonych w ust. 8 nie może być ,brany pod uwagę do awansu.,e) Sędzia, który nie zaliczy egzaminu konkursowego w sesji poprawkowej nie może ,być uwzględniany przy obsadzie zawodów do czasu zaliczenia egzaminu ,teoretyczno – kondycyjnego.,9. Po zakończeniu każdego sezonu rozgrywkowego ustala się listę rankingową, przez ,uszeregowanie sędziów w kolejności uzyskanej oceny ogólnej od najwyższej do ,najniższej.,10. Sędziowie, którzy nie zaliczyli egzaminu w pierwszym a następnie dodatkowym ,terminie nie mogą być obsadzani jako sędziowie asystenci na zawody Klasy ,Okręgowej i wyższych klas rozgrywkowych.,11. Końcową ogólną ocenę sędziego stanowią następujące składowe:,a) średnia arytmetyczna (liczona do 3 miejsc po przecinku) ocen uzyskanych ,z obserwacji przemnożona przez współczynnik 3,,b) suma ocen z egzaminu teoretycznego wiosennego i letniego podzielona przez 2, 5,c) suma ocen z egzaminu kondycyjnego wiosennego i letniego podzielona przez 2,,d) dodatkowe 0,1 pkt za udział we wszystkich wykładach podczas kursokonferencji ,organizowanej lub współorganizowanej przez Kolegium Sędziów w Nowym ,Sączu, której program przewiduje minimum 3 wykłady szkoleniowe,,e) dodatkowe 0,1 pkt za udział we wszystkich egzaminach (teoretycznych i ,kondycyjnych) wiosennym i letnim oraz ich zaliczenie w pierwszym terminie ,wyznaczonym przez Kolegium Sędziów,,f) ujemne punkty za otrzymane kary dyscyplinarne.,12. Ostateczna lista klasyfikacyjna po sezonie zostanie ustalona wg wzoru:,N= O+ ET + EK + SZ – KD,gdzie:,N – ostateczna lista klasyfikacyjna,O – średnia arytmetyczna (liczona do 3 miejsc po przecinku) ocen uzyskanych ,z obserwacji przemnożona przez współczynnik 3,,ET – średnia arytmetyczna ocen z egzaminu teoretycznego wiosennego ,i letniego podzielona przez 2,,EK – średnia arytmetyczna ocen z egzaminu kondycyjnego wiosennego ,i letniego podzielona przez 2,,SZ – dodatnie punkty szkoleniowe,KD – ujemne punkty za otrzymane kary dyscyplinarne i inne.,13. Jeżeli sędziowie uzyskają jednakowe oceny ogólne, o zajętych przez nich miejscach ,na końcowej liście rankingowej decydować będzie kolejno:,a) średnia z obserwacji,,b) wiek (tzn. im młodszy sędzia tym zajmie wyższą pozycję na liście ,klasyfikacyjnej),,c) z egzaminu teoretycznego,,d) egzaminu kondycyjnego.,14. Kary udzielane sędziom:,a) za każdą karę dyscyplinarną odlicza się od ogólnej oceny punkty ujemne ,w wysokości 0,1 pkt.,b) za brak udziału sędziego w obowiązkowych szkoleniach – odlicza się od ,ogólnej oceny punkty ujemne w wysokości 0,1 pkt. za każdą nieobecność ,nieusprawiedliwioną., ,                                                                      V. ODWOŁANIA.,1. Każdy sędzia, który wziął udział w egzaminie teoretycznym ma obowiązek odebrać od ,sekretarza Kolegium Sędziowskiej kopię swojej pracy egzaminacyjnej. Jeśli tego nie ,dokona w terminie 7 dni od zakończenia egzaminu, uważa się, że praca została do ,niego skutecznie dostarczona. Prace mogą być przesyłane sędziom na ich adresy ,e-mail.,a) sędzia ma prawo złożyć odwołanie od wyniku egzaminu teoretycznego ,podanego przez Komisję egzaminacyjną w terminie do 7 dni od otrzymania ,pracy egzaminacyjnej.,b) odwołanie powinno być złożone na piśmie lub drogą e-mail do sekretarza ,Kolegium Sędziów z podaniem uzasadnienia podnoszonych kwestii.,c) odwołanie rozpatruje Komisja Odwoławcza w terminie do 30 dni od jego ,wniesienia. ,d) Komisja Odwoławcza w porozumieniu z Przewodniczącym Kolegium ,Sędziów mogą ustalić, iż udzielone przez sędziów w testach egzaminacyjnych ,różne odpowiedzi na to samo pytanie mogą być traktowane wielotorowo.,e) Komisja Odwoławcza w porozumieniu z Przewodniczącym Kolegium ,Sędziów traktując różne odpowiedzi na to samo pytanie wielotorowo, ,dokonują korekty punktacji (przyznając wyłącznie dodatkowe punkty) nie ,tylko tym sędziom, którzy wnieśli w tej sprawie przewidziane regulaminem ,odwołanie, ale wszystkim sędziom, których odpowiedź można traktować ,wielotorowo.,f) od decyzji wydanej w trybie określonym w pkt. „c” nie przysługują sędziemu ,dalsze odwołania.,2. Dopuszcza się złożenie odwołania przez sędziów od ocen wystawionych przez ,obserwatorów po spełnieniu wymogów formalnych, gdzie odwołujący się:,a) przesyła pocztą na ręce sekretarza Kolegium Sędziów wniosek do ,Przewodniczącego Kolegium Sędziów o rozpatrzenie odwołania wraz z ,uzasadnieniem spornych sytuacji, wskazując na minutę i sekundę jej ,rozpoczęcia i zakończenia w materiale filmowym, ,b) przy odwołaniu przedstawia jako załącznik na nośniku elektronicznym ciągły ,zapis video od chwili rozpoczęcia zawodów do ich zakończenia,,c) termin odwołania nie może przekroczyć 1 miesiąca od daty zawodów.,3. Sędzia składający odwołanie od wyniku egzaminu przed jego wniesieniem ,obowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej na KFD w kwocie 50 zł bez której ,odwołanie nie będzie rozpatrywane. W przypadku uwzględnienia odwołania w całości ,opłata podlega zwrotowi., ,                                                                VI. AWANSE I SPADKI.,1. Sędzia może być awansowany do wyższej klasy rozgrywkowej po spełnieniu ,wszystkich warunków zawartych w niniejszym regulaminie.,2. Do prowadzenia zawodów Klasy Okręgowej i IV Ligi awansują sędziowie, którzy ,zajmą najwyższe miejsca na liście klasyfikacyjnej spełniając jednocześnie pozostałe ,kryteria awansu. Zasady awansu sędziów w najniższych klasach rozgrywkowych do ,Klasy „A” włącznie (poza określonymi w rozdz. I ust. 1 pkt „c” niniejszego ,egulaminu) ustalają w regulaminach Komisje Sędziowskie a zatwierdza je Zarząd ,KS.,3. Zarząd Kolegium Sędziów ustala następujące limity sędziów, którzy zostaną ,awansowani do wyższej klasy rozgrywkowej:,a) do IV ligi – wg limitów ustalonych przez MZPN,,b) do Klasy Okręgowej – minimum 4 sędziów (większa ilość do uzupełnienia ,wymaganego limitu określonego w rozdziale II ust. 5), z czego minimum 3 ,sędziów z grupy 1 i minimum 1 sędzia z grupy 2,,c) do Klasy „A” – 13 sędziów wg proporcji:,− Komisja Sędziowska Nowy Sącz – 4 sędziów,,− Komisja Sędziowska Nowy Targ – 3 sędziów,,− Komisja Sędziowska Gorlice – 3 sędziów,,− Komisja Sędziowska Limanowa – 3 sędziów,,(lub do uzupełnienia wymaganego limitu określonego w rozdziale II ust. 6 – ,procentowo do limitów dla poszczególnych Komisji Sędziowskich).,4. Spadki sędziów po zakończeniu sezonu rozgrywkowego: ,a) Klasę Okręgową opuszcza co najmniej 4 ostatnich sędziów (następne spadki ,mogą nastąpić w przypadku degradacji większej liczby sędziów z IV ligi), ,z czego 1 sędzia z grupy 2. Liczba sędziów spadających z Klasy Okręgowej ,powiększa się o liczbę sędziów spadających z IV ligi zgodnie z ,przynależnością do grup wiekowych.,b) Klasę „A” opuszcza co najmniej 13 ostatnich sędziów (następne spadki mogą ,nastąpić w przypadku degradacji większej liczby sędziów z Klasy Okręgowej), ,z czego 1 sędzia z grupy 2. Liczba sędziów spadających z Klasy A powiększa ,się o liczbę sędziów spadających z Klasy Okręgowej zgodnie z ,przynależnością do grup wiekowych.,5. W przypadku reorganizacji rozgrywek przez PZPN lub MZPN Zarząd Kolegium ,Sędziów ustali nowe limity ilościowe sędziów w poszczególnych klasach ,rozgrywkowych.,6. Jeżeli do awansu na szczeblu OZPN brakuje sędziów spełniających wszystkie warunki ,niezbędne do awansu to awans zdobywają sędziowie mianowani przez Zarząd ,Kolegium Sędziów OZPN., ,                                                                  VII. USTALENIA KOŃCOWE.,1. Sędzia może być czasowo urlopowany.,2. Zarząd Kolegium Sędziów OZPN Nowy Sącz może udzielić urlopu sędziemu na jego ,pisemny wniosek, który zainteresowany obowiązany jest przekazać w formie pisemnej ,lub drogą elektroniczną Sekretarzowi Kolegium Sędziów.,3. Sędzia może być czasowo urlopowany po uzyskaniu zgody Zarządu Kolegium ,Sędziów. O zaliczeniu sędziego do danej klasy rozgrywkowej oraz o zakresie ,egzaminów w tym celu, po okresie zakończenia urlopu, decyduje Zarząd Kolegium ,Sędziów. Urlopowanie czasowe musi każdorazowo zawierać następujące elementy:,a) określać jednoznacznie długość urlopowania,,b) określać wymogi, jakie sędzia musi spełnić, aby uzyskać prolongatę uprawnień ,na nowy sezon,,c) maksymalna długość urlopu nie może przekroczyć 1 roku. W przypadku ,urlopowania powyżej 1 roku sędzia traci uprawnienia do danej klasy ,rozgrywkowej i zostaje przekazany do dyspozycji macierzystej Komisji ,Sędziowskiej,,d) sędzia, który nie zaliczy egzaminy konkursowego letniego (zarówno w 1. jak i ,w 2. terminie) zostaje relegowany do niższej klasy rozgrywkowej.,4. Sędzia może być przesunięty do niższej klasy rozgrywkowej lub pozbawiony ,uprawnień w trakcie trwania rozgrywek jeżeli:,a) prowadzi zawody na niezadowalającym poziomie,,b) narusza normy etyczno-moralne,,c) nie wykazuje niezbędnego zdyscyplinowania,,d) nie uczestniczy aktywnie w działalności organizowanej przez Kolegium ,Sędziów OZPN a w szczególności w pracy szkoleniowej.,5. Sędzia związkowy nie może prowadzić żadnych zawodów piłki nożnej ,(mistrzowskich i towarzyskich) bez zgody Referenta Obsady. Złamanie tego zakazu ,skutkuje przekazaniem sprawy do Komisji Dyscyplinarnej Kolegium Sędziów celem ,ukarania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na zawody mistrzowskie nie przybył sędzia ,(sędziowie) delegowany przez Referenta Obsady. , ,                                                             VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.,1. Do interpretacji Regulaminu Klasyfikacji Sędziów upoważniony jest Zarząd ,Kolegium Sędziów OZPN Nowy Sącz.,2. Niniejszy Regulamin został opracowany przez Zarząd Kolegium Sędziów w dniu ,31 lipca 2012 roku i został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu OZPN Nowy Sącz ,w dniu 03 sierpnia 2012 roku. Regulamin został uzupełniony przez Zarząd Kolegium ,Sędziów w dniu 12 czerwca 2013 roku i został zatwierdzony przez Prezydium ,Zarządu OZPN Nowy Sącz w dniu XXXXX roku i wchodzi w życie z dniem ,zatwierdzenia.,SEKRETARZ,KOLEGIUM SĘDZIÓW,(-) Paweł Kupczak,PRZEWODNICZĄCY,KOLEGIUM SĘDZIÓW,(-) Stanisław Brożek,

Leave a comment