,REGULAMIN KURSOKONFERENCJI, organizowanych przez, Kolegium Sędziów, Okręgowego Związku Piłki Nożnej, w Nowym Sączu, ,I. ZASADY UCZESTNICTWA W KURSOKONFERENCJI, , 1. Udział w kursokonferencji jest obowiązkowy dla wszystkich sędziów prowadzących jako sędzia główny zawody Klasy „A”, Klasy Okręgowej, V, IV i III ligi oraz obserwatorów., , 2. Usprawiedliwieniem nieobecności sędziego na kursokonferencji może być jedynie stosowne zaświadczenie lekarskie lub udokumentowany wypadek losowy., , 3. Sędziowie, którzy nie mają obowiązku uczestnictwa w kursokonferencji mogą za zgodą organizatora wziąć w niej udział na zasadzie dobrowolności., , 4. Na każdym z wykładów lub warsztatów dokonywane jest sprawdzenie obowiązkowej obecności uczestników., , 5. Nieusprawiedliwiona nieobecność sędziego na każdym wykładzie (warsztacie) powoduje konieczność wniesienia opłaty dodatkowej na rzecz KFD w kwocie 50 zł., , 6. Uczestnicy kursokonferencji zobowiązani są do opłacenia w wyznaczonym terminie, we własnym zakresie kosztów udziału w kursokonferencji podanych przez Zarząd Kolegium Sędziów, przejazdów oraz ubezpieczenia., , 7. Osoby, które zrezygnują z uczestnictwa nie otrzymują zwrotu dokonanych opłat., , ,II. SPRAWY ORGANIZACYJNE, , 8. Uczestnicy kursokonferencji po przyjeździe zgłaszają się do biura (stolika) organizatora w celu akredytacji, pobrania szczegółowego rozkładu zajęć, identyfikatorów, informacji i skierowań do zakwaterowania., , ,III. BEZPIECZEŃSTWO, , 9. Uwaga! Organizator nie zapewnia niezbędnej opieki niepełnoletnim uczestnikom. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w kursokonferencji samodzielnie za wyrażoną na piśmie zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy ponoszą wówczas pełna odpowiedzialność za indywidualny przejazd i pobyt tych osób podczas trwania kursokonferencji. Pełnoletni uczestnicy kursokonferencji biorą w niej udział na własną odpowiedzialność., , 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas kursokonferencji., , ,IV. INNE, , 11. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody organizatora., , 12. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania kursokonferencji, oraz zmian w jej programie z przyczyn niezależnych od organizatorów., , 13. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika kursokonferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu., , 14. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są zajęcia i spożywane posiłki, jak również w miejscach zakwaterowania., , 15. Uczestnicy zobowiązują się również do przestrzegania zasad i wszelkich regulaminów obowiązujących w miejscu pobytu a także do bezwzględnego wykonywania wszelkich poleceń i zadań nałożonych doraźnie przez organizatorów kursokonferencji na uczestnikach., , 16. Nie przestrzeganie obowiązującego regulaminu skutkowało będzie dyscyplinarnym usunięciem uczestnika z kursokonferencji oraz natychmiastowemu przekazaniu sprawy do Wydziału Dyscypliny OZPN w Nowym Sączu., , , , SEKRETARZ KOLEGIUM                                            WICEPRZEWODNICZĄCY KS, Sędziów OZPN Nowy Sącz                                         PRZEWODNICZĄCY,                                                                                          Komisji Szkoleniowej, (-) Andrzej BRZEZIŃSKI                                              (-) Krzysztof ZIAJA,

Leave a comment