REGULAMIN KOLEŻEŃSKIEGO FUNDUSZU DYSPOZYCYJNEGO KOLEGIUM SĘDZIÓW PPPN w NOWYM TARGU z dnia 13.08.2020 roku.

§1.

Niniejszy Regulamin Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego dotyczy wszystkich sędziów zorganizowanych na terenie działania Kolegium Sędziów Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu a także (w części) kandydatów na sędziów piłki nożnej.

§2.

1.        Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny tworzy się z obowiązkowych składek wpłacanych przez sędziów i kandydatów na sędziów.

2.        Z obowiązku opłacania składek na rzecz KFD zwolnieni są obserwatorzy  KS PPPN.

§3.

Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny służy realizacji zadań organizacyjnych, szkoleniowych, reprezentacyjnych, jak również integracji środowiska sędziowskiego.

§4.

Dysponentem środków zgromadzonych ze składek na rzecz Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego są:

1.        Komisje Sędziowskie – w części pochodzącej z opłaty rocznej, porządkowej, proporcjonalnej i egzaminacyjnej (za kurs sędziowski) oraz dodatkowej (w zakresie szkoleń organizowanych przez Zarząd Komisji Sędziowskiej).

2.        Zarząd Kolegium Sędziów w części pochodzącej z opłaty egzaminacyjnej (za egzamin w dodatkowym terminie), oraz dodatkowej (w zakresie szkoleń organizowanych przez Zarząd Kolegium Sędziów).

§5.

Każdy sędzia rzeczywisty, próbny i kandydat zobowiązany jest do bieżącego uiszczenia opłat na rzecz Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego w kwotach i terminach określonych w Tabeli 1.

§6.

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Kolegium Sędziów.

Niniejszy Regulamin został opracowany przez Zarząd Kolegium Sędziów Nowy Targ w dniu 13 sierpnia 2020 roku.

              SEKRETARZ  KS                                                                   PRZEWODNICZĄCY KS

              Łukasz Królczyk                                                                          Marcin Tesarski

Tabela 1. Kwoty i warunki wnoszenia opłat na rzecz Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego przez sędziów zorganizowanych terytorialnie w Komisji Sędziowskiej  PPPN w Nowym Targu.


pkt.
TytułKwotaTermin płatnościUwagi
1.Opłata roczna KFD:– sędziowie próbni i kandydaci, sędziowie rzeczywiści – bez klasy rozgrywkowej,  sędziowie Klasy B i C- sędziowie Klasy A i Klasy Okręgowej- sędziowie V ligi i wyższychObserwatorzy zwolnieni z opłat30 zł 
40 zł 
50 zł
do dnia30 majakażdego rokuOpłatę należy wnieść w określonym terminie bez wezwania!Nie wniesienie opłaty w oznaczonym terminie skutkuje nieuwzględnianiem sędziego
w obsadzie zawodów do czasu przedstawienia Referentowi Obsady dowodu wniesienia opłaty.
2.Opłata proporcjonalna KFD:Za każdy mecz przeprowadzony jako sędzia główny lub asystentObserwatorzy zwolnieni z opłat4 złNa comiesięcznych zebraniach plenarnych za miniony miesiąc – zgodnie z tabelą referenta ds. finansowych.
W przypadku nieobecności na zebraniu, sędzia ustala termin płatności
z ref. d/s finansowych (nie dłuższy niż tydzień od zebrania).
Nie wniesienie opłaty
w oznaczonym terminie skutkuje nieuwzględnianiem sędziego
w obsadzie zawodów do czasu przedstawienia Referentowi Obsady lub skarbnikowi dowodu wniesienia opłaty.
3.Opłata egzaminacyjna KFD –Za udział w egzaminie teoretycznym i/lub kondycyjnym, zorganizowanym w drugim i każdym następnym terminie100 złPrzed przystąpieniem do egzaminu (kursu).Opłatę należy wnieść w określonym terminie bez wezwania!Nie wniesienie opłaty
 w oznaczonym terminie skutkuje niedopuszczeniem sędziego do egzaminu.
4.Opłata porządkowa KFD –za  nieobecność na zebraniu plenarnym lub obowiązkowym szkoleniu;honorowane usprawiedliwienia:– L4 (gdzie chory leży)- sytuacja losowa ( m.in. pogrzeb, ślub,        dziecko)- szczególne przypadki rozpatrywane przez   Zarząd KS PPPNZgłoszenia tylko i wyłącznie na meila urlop.kspppn@gmail.com50 złOpłatę należy wnieść natychmiast po upublicznieniu wykazu należności na stronie internetowej organizacji sędziowskiej. Nieobecność z uwagi na pracę potwierdzona zaświadczeniem od pracodawcy – 1 raz w rokuNie wniesienie opłaty
w oznaczonym terminie skutkuje nieuwzględnianiem sędziego
w obsadzie zawodów do czasu przedstawienia Referentowi Obsady dowodu wniesienia opłaty.
5.Opłata porządkowa KFD–za zbyt późne urlopowanie w obsadzie po wyznaczonym terminie, bez znaczenia dla klasy rozgrywkowej. –Honorowane usprawiedliwienia:– zwolnienie lekarskie (L-4, zaświadczenie)- sytuacja losowa ( m.in. pogrzeb, narodziny dziecka)- szczególne przypadki rozpatrywane będą przez 50 złNa najbliższym zebraniu plenarnym lub po upublicznieniu wykazu należności na stronie internetowej organizacji sędziowskiej.Możliwość przesłania na konto KS PPPN.Opłata liczona jest za każdy mecz. Komisję KS PPPN.Zgłoszenia tylko i wyłącznie na meila referenta obsady kol. Romana Baran.Referenta obsady kol. Romka Barana50 złNa najbliższym zebraniu plenarnym lub po upublicznieniu wykazu należności na stronie internetowej organizacji sędziowskiej.Możliwość przesłania na konto KS PPPN.Opłata liczona jest za każdy mecz.
6.Opłata porządkowa KFD – za nie przybycie na zawody100 złOpłata należy wnieść natychmiast.Opłata za każdy mecz.
Nie wniesienie opłaty
w oznaczonym terminie skutkuje nieuwzględnianiem sędziego
 w obsadzie zawodów do czasu przedstawienia Referentowi Obsady dowodu wniesienia opłaty.
 7. 8.Opłata porządkowa KFD – za niewysłanie w terminie SMS z wynikiem meczu do serwisu “Łączy nas Piłka”. orządkowa KFD – za późne wysłanie sprawozdania lub nie wypełnienie w systemie Ekstranet.                                       Opłata porządkowa KFD – za niewysłanie w terminie SMS z wynikiem meczu do serwisu “Łączy nas Piłka”.                                                        50 zł                       Opłatę należy wnieść natychmiast.                                          Opłata należy wnieść natychmiast.                                                                           Opłata za każdy mecz.
Nie wniesienie opłaty
w oznaczonym terminie skutkuje nieuwzględnianiem sędziego
 w obsadzie zawodów do czasu przedstawienia Referentowi Obsady dowodu wniesienia opłaty.                                      Opłata za każdy mecz. Nie wniesienie opłaty w oznaczonym terminie skutkuje nieuwzględnianiem sędziego w obsadzie zawodów do czasu przedstawienia Referentowi Obsady lub skarbnikowi dowodu wniesienia opłaty.                                                     
9.Opłata porządkowa KFD – za niepoinformowanie referenta obsady o sędziowanych zawodach/ rozgrywki ligowe, sparingi/.100 złOpłata należy wnieść natychmiast.Opłata za każdy mecz.
Nie wniesienie opłaty
w oznaczonym terminie skutkuje nieuwzględnianiem sędziego
 w obsadzie zawodów do czasu przedstawienia Referentowi Obsady lub skarbnikowi dowodu wniesienia opłaty.
10.Opłata porządkowa KFD – za samowolną zmianę w obsadzie50 złNa najbliższym zebraniu plenarnym.Opłata liczona jest za każdy mecz i dotyczy każdego sędziego biorącego udział w zamianie.
 11.Opłata porządkowa KFD –za brak należytego szacunku do prowadzonych zawodów, działaczy sportowych i/lub sędziów oraz wszystkich innych nadużyć nie ujętych w tabelido 500 złKwotę oraz termin zapłaty opłaty porządkowej ustala Komisja Dyscyplinarna KS. Nie wniesienie opłaty w oznaczonym terminie skutkuje nieuwzględnianiem sędziego w obsadzie zawodów
do czasu przedstawienia Referentowi Obsady lub skarbnikowi dowodu wniesienia opłaty. O obowiązku wniesienia opłaty zainteresowanego sędziego powiadamia sekretarz lub inny członek Zarządu KS – na podstawie decyzji Komisji Dyscyplinarnej.
12.Opłata organizacyjnaZa udział w kursie sędziowskim0 zł 
13Opłata licencyjna160zł (IV)
120zł(„O”)
90zł(„A”)
75(„B” i „C)
Każdy sędzia rzeczywisty aby sędziować w danej klasie rozgrywkowej musi wykupić licencję sędziowską

DANE DO PRZELEWU:

NUMER RACHUNKU: 15 1240 1574 1111 0010 7773 0821

BANK PEKAO S.A. / Oddział Nowy Targ

Paweł Barwiński