, ,Informuję, że ustalona została lista mentorów i sędziów w kolejnej edycji Programu Talentów i Mentorów.,  , ,Poniżej przedstawiam tabelę obrazującą, który mentor opiekuje się poszczególnymi sędziami. ,  , , , , , ,L.p., , , , ,MENTOR, , , , ,SĘDZIOWIE, , , , ,Klasa, , ,rozgrywkowa, , , , ,Komisja, , ,Sędziowska, , , , , , ,1, , , , ,Górnik Bogusław, , , , ,Traczyk Kamil, , , , ,A, , , , ,podhalańska, , , , , , ,2, , , , ,Włosiński Jacek, , , , ,Pietruch Mateusz, , , , ,A, , , , ,podhalańska, , , , , , ,3, , , , ,Nowobilski Andrzej, , , , ,Zabrzewski Bartosz, , , , ,B, , , , ,podhalańska, , , , , , ,4, , , , ,Nowobilski Andrzej, , , , ,Zoń Mariusz, , , , ,B, , , , ,podhalańska, , , , , , ,5, , , , ,Górnik Bogusław, , , , ,Marondel Wiktor, , , , ,A, , , , ,podhalańska, , , , , , ,6, , , , ,Antolak Kazimierz, , , , ,Trzeciak Szymon, , , , ,B, , , , ,podhalańska, , , , , , ,7, , , , ,Kuzak Wiesław, , , , ,Cetnarowski Jerzy, , , , ,V, , , , ,sądecka, , , , , , ,8, , , , ,Uroda Paweł, , , , ,Filipowicz Piotr, , , , ,A, , , , ,sądecka, , , , , , ,9, , , , ,Ogórek Antoni, , , , ,Grębski Przemysław, , , , ,B, , , , ,sądecka, , , , , , ,10, , , , ,Kuczaj Marian, , , , ,Horowski Jan, , , , ,B, , , , ,sądecka, , , , , , ,11, , , , ,Brożek Stanisław, , , , ,Kogut Łukasz, , , , ,A, , , , ,sądecka, , , , , , ,12, , , , ,Myjak Stanisław, , , , ,Kupczak Jakub, , , , ,IV, , , , ,sądecka, , , , , , ,13, , , , ,Brożek Stanisław, , , , ,Michalik Sebastian, , , , ,V, , , , ,sądecka, , , , , , ,14, , , , ,Gawryś Zbigniew, , , , ,Mituś Damian, , , , ,A, , , , ,sądecka, , , , , , ,15, , , , ,Kuczaj Marian, , , , ,Ogórek Marcin, , , , ,V, , , , ,sądecka, , , , , , ,16, , , , ,Myjak Stanisław, , , , ,Opoka Hubert, , , , ,A, , , , ,sądecka, , , , , , ,17, , , , ,Gawryś Zbigniew, , , , ,Serafin Rafał, , , , ,A, , , , ,sądecka, , , , , , ,18, , , , ,Uroda Paweł, , , , ,Tarasek Rafał , , , , ,A, , , , ,sądecka, , , , , , ,19, , , , ,Ogórek Antoni, , , , ,Wasilewski Paweł, , , , ,A, , , , ,sądecka, , , , , , ,20, , , , ,Kuzak Wiesław, , , , ,Węglowski Mateusz, , , , ,V, , , , ,sądecka, , , , , , ,21, , , , ,Augustyn Zbigniew, , , , ,First Damian, , , , ,A, , , , ,gorlicka, , , , , , ,22, , , , ,Augustyn Zbigniew, , , , ,Moroń Krzysztof, , , , ,V, , , , ,gorlicka, , , , , , ,23, , , , ,Opaliński Tomasz, , , , ,Gruca Jarosław, , , , ,A, , , , ,gorlicka, , , , , , ,24, , , , ,Opaliński Tomasz, , , , ,Ciślak Kamil, , , , ,B, , , , ,gorlicka, , , , , , ,25, , , , ,Szarek Franciszek, , , , ,Szarek Kacper, , , , ,B, , , , ,limanowska, , , , , , ,26, , , , ,Szarek Franciszek, , , , ,Lekki Rafał, , , , ,B, , , limanowska, , , ,Program talentów i mentorów wprowadzony został w celu:, , – wyszukiwania na wszystkich poziomach rozgrywkowych, sędziów uzdolnionych, perspektywicznych, wyróżniających się pod względem ogólnej prezencji, znajomości języków obcych, potrafiących radzić sobie w sytuacjach krytycznych, odpornych na stres i krytykę, kreatywnych i asertywnych, zaangażowanych w rozwój własnej osobowości,, , – rozwijania i kształtowania nabytych umiejętności sędziowskich, dokształcania z zakresu wiedzy teoretycznej i właściwego przygotowania fizycznego,, , – podnoszenia i doskonalenia prezentowanego poziomu sędziowania, umiejętnego postępowania w sytuacjach krytycznych, radzenia sobie ze stresem, , – mobilizowania i zachęcania do stałego podnoszenia i doskonalenia własnych kwalifikacji, dążenie do wypracowania optymalnych cech i umiejętności praktycznych, , – prowadzenia i właściwego ukierunkowania młodych, perspektywicznych, uzdolnionych arbitrów rozpoczynających karierę sędziowską, dążenie do rozwoju i umożliwienie awansu na wyższe poziomy rozgrywkowe., , W celu właściwego przygotowania i wprowadzenia założeń programowych, KS PZPN powołało Komisję ds. Realizacji Programu Talentów i Mentorów, którą kieruje Przewodniczący Komisji, współpracując z Przewodniczącymi 16 Komisji Lokalnych utworzonych przy Związkach Piłki Nożnej. Komisja ściśle współpracuje również z CKS KS PZPN, podobnie jak Komisje lokalne współpracują z Komisjami Szkoleniowymi KS ZPN. Działania Komisji na szczeblu centralnym polegają na stworzeniu i koordynowaniu narodowego programu talentów i mentorów oraz nadzorowaniu programów regionalnych i lokalnych. Poziom narodowy obejmuje arbitrów Ekstraklasy, I i II ligi. Wyznaczając kryteria dla sędziów objętych programem talentów, kierowano się przede wszystkim wiekiem arbitra, sylwetką i ogólną prezentacją, znajomością języków obcych, umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach krytycznych, odpornością na stres, asertywnością, inteligencją oraz perspektywą stałego podnoszenia umiejętności. Przyjęto że warunkiem zakwalifikowania się do programu jest dla arbitrów Ekstraklasy wiek do 35 lat, dla sędziów I ligi – 32 lata, dla sędziów II ligi – 30 lat. Na szczeblu okręgów przyjęto limity wiekowe, poziom regionalny – 27 lat, poziom lokalny – 25 lat. Jednak ze względu na czas trwania programu mentorskiego (okres 2 lat), zaleca się jednak selekcję wśród sędziów młodszych, znacznie poniżej limitu wiekowego. Obligatoryjnym warunkiem na wszystkich szczeblach jest również znajomość języka angielskiego. Typowaniem sędziów w poszczególnych klasach rozgrywkowych, przy ścisłej współpracy z Komisjami Szkoleniowymi, zajmują się Komisje ds. Realizacji Programu Talentów i Mentorów, na szczeblu programu narodowego centralna Komisja przy KS PZPN, na szczeblu regionalnym i lokalnym – Komisje przy poszczególnych ZPN, opierając się na zgłaszanych na bieżąco przez obserwatorów poszczególnych poziomów programu i byłych obserwatorów szczebla centralnego, cieszących się autorytetem i uznaniem. Analogicznie kwalifikowano mentorów, którzy powinni wywodzić się z grona doświadczonych sędziów, obserwatorów lub byłych obserwatorów, dobrych motywatorów i zdolnych do zapewnienia odpowiedniego wsparcia, wysokiej jakości wychowawców, świadomych kluczowych punktów rozwoju, zdolnych do poszukiwania obiecujących sędziów z silną osobowością, powinno cechować go opanowanie, powściągliwość, umiejętność nawiązywania dobrych kontaktów, fachowej argumentacji, sprawiedliwej i obiektywnej oceny. Powinni być również w bliskiej i regularnej współpracy z komisją szkoleniową na odpowiednim poziomie programu. Mentorem może zostać również czynny obserwator, posiadający wyróżniające go zdolności dydaktyczne. Komisje powinny przeprowadzić z każdym z zakwalifikowanych do programu sędziów i ich mentorów rozmowy, w trakcie których przeprowadzony zostanie ogólny wywiad o danym kandydacie, na podstawie którego będzie można opracować ich charakterystykę i ewentualne zalecenia i wskazówki, a także predyspozycje i kwalifikacje. Uprawnienia mentora nadaje się na sezon rozgrywkowy, a listę mentorów ustalają Komisje, które również mogą wnioskować do zatwierdzającego listy Zarządu KS PZPN lub Zarządu KS ZPN o odwołanie mentora w przypadku stwierdzenia zaniechania przez niego prowadzenia właściwej merytorycznej działalności. Poszczególne Komisje powinny z wytypowanych sędziów i mentorów stworzyć grupy mentorskie (sędzia-mentor). Ogólne metody i zasady współpracy grup mentorskich opierają się na:, , – obserwacji sędziego podczas prowadzonych zawodów – uwagi i omówienie pracy arbitra po zakończonym meczu,, , – wspólnej analizie prowadzonych zawodów na podstawie zapisów video,, , – wspólnej obserwacji (na żywo) zawodów prowadzonych przez innego arbitra (najlepiej z grupy mentorskiej),, , – analiza arkusza obserwacji z innych zawodów przez sędziego objętego programem,, , – monitoring treningu fizycznego i przygotowań teoretycznych arbitra do rozgrywek,, , – analiza i omówienie egzaminów,, , – prowadzenie dzienniczka arbitra objętego programem, w którym rejestrowane są wnioski i zalecenia po każdym spotkaniu grupy mentorskiej,, , – zaleca się spotkania grup mentorskich przynajmniej 2 razy w miesiącu., , Komisje ds. Realizacji Programu Talentów i Mentorów powinny ściśle współpracować z Komisjami Szkoleniowymi w zakresie analizy najczęściej popełnianych błędów przez sędziów, opracowanych na podstawie arkuszy obserwacyjnych, ponadto powinny wprowadzać do programu szkoleniowego grup mentorskich uwagi, wnioski i zalecenia wypracowane na podstawie tych analiz. Zaleca się organizowanie wspólnych spotkań szkoleniowych dla poszczególnych grup mentorskich, w celu sprawnego przepływu informacji, udzielania wskazówek i wytycznych oraz ujednolicenia metod i form pracy. Ponadto wskazane jest wykorzystywanie obserwatorów, którzy nie są zaangażowani w program mentorski, do wyławiania talentów sędziowskich w różnych klasach rozgrywkowych – w takim przypadku w arkuszach obserwacyjnych powinny być zawarte stosowne informacje oraz krótki wywiad o arbitrze. Arkusze obserwacyjne powinny być na bieżąco analizowane przez członków Komisji., , Skład grup mentorskich (sędzia-mentor) powołuje się na dwie rundy rozgrywkowe (najlepiej jesień-zima). Dopuszcza się wyznaczenie mentora do dwóch lub maksymalnie trzech sędziów. Po zakończeniu każdej rundy mentor sporządza sprawozdanie z działalności. Sędziowie objęci programem, powinni po każdych zawodach, na których jest wyznaczony obserwator, niezwłocznie przesyłać arkusze obserwacyjne do swojego mentora w celu ich przeanalizowania. Arkusz mentora (załącznik nr 2) sporządzany jest w przypadku, gdy mentor nie jest wyznaczonym obserwatorem zawodów, prowadzonych przez sędziego objętego opieką mentora (przebywa na zawodach dodatkowo, niezależnie od obserwatora). Arkusz obserwacyjny mentora (załącznik nr 3) sporządzany jest natomiast w przypadku, gdy mentor jest jednocześnie wyznaczonym obserwatorem zawodów.,

Leave a comment