Zasady selekcji i nadawania uprawnień Obserwatora ,Klasy Okręgowej „A”, „B” i „C” KS OZPN od sezonu 2008/9,Kolegium Sędziów OZPN uchwala co następuje:,Rozdział I. Uwagi ogólne :,1. Użyte w niniejszych Zasadach określenie „Obserwator” oznacza obserwatora na szczeblu ,2. OZPN w rozgrywkach klasy okręgowej „A”, „B” i „C”. ,3. Uprawnienia obserwatora nadaje zarząd Kolegium Sędziów OZPN.,4. Łączną listę kandydatów na obserwatora sporządza Zarząd Kolegium Sędziów OZPN.,5. Uprawnienia obserwatora nadaje się na sezon rozgrywkowy przed jego rozpoczęciem.,6. Kandydat na obserwatora musi spełniać następujące wymogi :,a) posiadać minimum średnie wykształcenie;,b) odznaczać się nie naganną postawą etyczno-moralną;,c) wyróżniać się niezbędnymi do pełnienia tej funkcji predyspozycjami, jak: wiedza, doświadczenie, obiektywizm, rzetelność, i autorytet w organizacji sędziowskiej.,d) aktywnie uczestniczyć w działalności Kolegium Sędziów lub innych wydziałach i,komisjach OZPN:,      e). uczestniczyć w szkoleniach i zebraniach plenarnych,f) poddawać się wszelkim formom egzaminów teoretycznych organizowanych przez   ,Zarząd Kolegium Sędziów OZPN,Rozdział II. Postanowienia szczegółowe :,1. Obserwatorem może być tylko były sędzia piłkarski, który ukończył 40 lat i prowadził  zawody jako sędzia na szczeblu minimum klasy „A”  i aktualnie nie sędziuje zawodów drużyn seniorów jako sędzia czynny.,2. Ilość obserwatorów na dany sezon ustala każdorazowo Zarząd Kolegium Sędziów OZPN.,3. Przed rozpoczęciem każdego sezonu rozgrywkowego, obserwatorzy poddawani będą egzaminowi teoretycznemu, który ma charakter  zaliczeniowy.,4. Zaliczenie egzaminu jest warunkiem nadania uprawnień obserwatora;  minimum zaliczeniowe wynosi 70% punktów możliwych do uzyskania.,5. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd KS może zwolnić obserwatora od złożenia,egzaminu w pierwszym terminie. Nie zwalnia to jednak obserwatora od złożenia egzaminu w ostatecznym terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Zarząd Kolegium Sędziów OZPN.,6. Nie będzie egzaminów poprawkowych dla tych kandydatów, którzy nie zaliczyli egzaminu w pierwszym terminie.,7. Z obowiązku zdawania egzaminu zwolnieni są obserwatorzy I  – V Ligi, którzy zaliczyli egzamin na szczeblu centralnym lub szczeblu MZPN.,8. Uprawnienia obserwatora wygasają :,- po zakończeniu sezonu rozgrywkowego; ,- po zakończeniu 70 roku życia, limit ten nie dotyczy byłych sędziów I, II i III Ligi;,- po złożeniu rezygnacji z obserwatora;,- po podjęciu decyzji przez Zarząd  Kolegium Sędziów OZPN.,-  2  -,Rozdział II. Postanowienia ogólne:,1. Obserwator może być okresowo urlopowany, jeśli złożył egzamin z wynikiem pozytywnym w obowiązującym terminie, a o uprawnieniach obserwatora po urlopie decyduje Zarząd KS.,2. Zarząd Kolegium Sędziów OZPN musi czasowo zawiesić uprawnienia obserwatora lub skreślić go z listy, jeżeli :,a) nie uczestniczy w działalności Kolegium Sędziów lub innych Komisjach związku;,b) ocenia sędziów nieobiektywnie, nieadekwatnie do nich umiejętności przez zawyżanie lub zniżanie ocen;,3. Obserwator nie może być pracownikiem, ani działaczem klubu sportowego, ani też otrzymywać żadnych świadczeń z klubu z wyjątkiem ryczałtu obserwatora.,4. Do interpretacji powyższych zasad uprawniony jest wyłącznie Zarząd Kolegium Sędziów OZPN.,5. Powyższe zasady zostały zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Kolegium Sędziów OZPN w dniu 21 marca 2009r.,6. Zasady selekcji i nadawania uprawnień obserwatora klasy okręgowej „A”, „B” i „C” Kolegium Sędziów MZPN od sezonu 2008/09 zatwierdził Zarząd OZPN Nowy Sącz. w dniu………………………., Wiceprezes OZPN                                                                     Prezes OZPN,Przewodniczący KS                                                                      Nowy Sącz,    Robert Koral                                                                            Marian Kuczaj,

Leave a comment