, ,Prawidłowe odpowiedzi do testu z numeru 2/2010 ,oraz test z numeru 3/2010., ,Prawidłowe odpowiedzi do testu z numeru 2/2010, , , , , 1., , , , tak, , , , 74/8, , , , , , 2., , , , nie, , , , 50, , , , , , 3., , , , nie, , , , 18, , , , , , 4., , , , nie, , , , 13, , , , , , 5., , , , Br, , , , 29, , , , , , 6., , , , K +, ++, , +, ++, , ++, , , , 156/34,35, , 155/29, , 150, , , , , , 7., , , , J, , , , 46, , , , , , 8., , , , Br +, , , , 155/24, , , , , , 9., , , , J +, , , , 160/9, , , , , , 10., , , , G +, , , , 127, , , , , , 11., , , , S +, , , , 127, , , , , , 12., , , , S ++, , , , 122/3, , 157/46, , , , , , 13., , , , P +, , , , 141, , 137, , , , , , 14., , , , W ++, ++, , , , 36, , , , , , 15., , , , P +, , , , 148, , , , , , 16., , , , B ++, +, , , , 145, , 160, , , , , , 17., , , , J +, +, , , , 159/6, , 160/8, , , , , , 18., , , , nie, , , , 50, , , , , , 19., , , , Z ++, , , , 164/15, , , , , , 20., , , , tak, , , , 71/30, , , , , , 21., , , , nie, , , , 56, , , , , , 22., , , , nie, , , , 9, , , , , , 23., , , , 1. 15′, , 2. 5′, , 3. -, , , , 115/3, 15, , 116/13, 15, , , , , , 24., , , , B, , B +, , B ++, , , , 152/11,12, , , ,  , ,Test z numeru 3/2010, , , , , ,1., , , , ,Przed wykonaniem rzutu wolnego pośredniego zawodnicy drużyny bro­niącej ustawili mur wewnątrz swoje­go pola karnego, w odległości 15 m od bramki. Aby dokładniej zagrodzić piłce, złączyli ramiona w tzw. łań­cuch. Kopnięta piłka z rzutu wol­nego trafiła jednego z obrońców w murze i opuściła pole gry przez linię boczną. Podaj decyzję sędziego., , , , , , ,2., , , , ,W czasie gry bramkarz opuścił pole gry w celu uderzenia przeciw­nika. Widząc, że bramkarz uderzył przeciwnika, sędzia przerwał grę, wykluczył z gry bramkarza (czerwo­na kartka) i wznowił grę rzutem wolnym pośrednim z miejsca, gdzie znajdowała się piłka w chwili po­pełnienia przewinienia. Czy postępowanie sędziego było do końca słuszne?, , , , , , ,3., , , , ,Po zakończeniu zawodów, po jed­nym zawodniku z drużyn gospoda­rzy i gości opuściło pole gry i nie powrócili do wykonywania rzutów z punktu karnego w celu wyłonienia zwycięzcy. Podaj decyzję sędziego., , , , , , ,4., , , , ,Zawodnik drużyny gości prawi­dłowo wykonał rzut z rogu. Po pra­widłowym wprowadzeniu piłki do gry: opluł chłopca do podawania piłek, który chwilę wcześniej przesadnie zwlekał z podaniem piłki do wyko­nawcy rzutu. Wykonawca rzutu na­stępnie wbiegł na boisko. Podaj de­cyzję sędziego., , , , , , ,5., , , , ,Sędzia asystent w sytuacji gdy bramka została zdobyta prawidłowo, bez jakichkolwiek wątpliwości, na­wiązał kontakt wzrokowy z głównym i szybko przebiegł wzdłuż linii bocz­nej pola gry w kierunku linii środko­wej około 15 – 20 m, nie podnosząc przy tym chorągiewki, potwierdzając tym samym prawidłowość zdobycia bramki. Czy postępowanie sędziego asystenta było zgodne z Przepisami Gry w Piłkę Nożną?, , , , , , ,6., , , , ,Czy do kompletnego wyposaże­nia sędziego – poza jego ubiorem należy: gwizdek, gwizdek zapasowy, zegarek, stoper, notatnik, moneta względnie inny przedmiot do losowania oraz kartki żółta i czerwona?, , , , , , ,7., , , , ,Sędzia na interwencję wykonawcy rzutu wolnego ustawił mur i dał sy­gnał gwizdkiem na wykonanie tego rzutu. Przed wprowadzeniem piłki do gry, z muru wybiega zawodnik druży­ny broniącej, a piłka z wykonywane­go rzutu pozostała w grze. Sędzia po­wtórzył rzut wolny. Podczas powtór­nego wykonania rzutu z muru ponow­nie przedwcześnie wybiegł ten sam zawodnik. Sędzia kolejny raz powtó­rzył rzut. Jakie kary indywidualne ko­lejno powinny być nakładane na za­wodnika przekraczającego przepisy?, , , , , , ,8., , , , ,Czy Związki Piłki Nożnej zobo­wiązane są do określenia zawodów mistrzowskich, w czasie których or­ganizator musi być zwolniony od wymogu zapewnienia chłopców do podawania piłek?, , , , , , ,9., , , , ,Czy sposób wykonania przez sę­dziego rzutu sędziowskiego okre­ślony jest w artykule IX Przepisów Gry w Piłkę Nożną?, , , , , , ,10., , , , ,Czy sędzia zezwoli na rozegra­nie meczu III ligi na boisku o wy­miarach 106 m x 63 m i dostarczonymi mu piłkami o właściwościach: obwód 69 cm, waga 445 g i ciśnie­nie 0,8 atmosfery mierzone w od­niesieniu do poziomu morza?, , , , , , ,11., , , , ,Czy przy ocenie zastosowania korzyści sędzia winien rozważyć rów­nież atmosferę meczu?, , , , , , ,12., , , , ,Podczas wykonywania rzutu wol­nego z okolic pola rożnego, kiedy piłka była już w grze, obrońca znaj­dujący się na polu gry we własnym polu bramkowym rzucił nierozważ­nie ochraniaczem w stojącego poza polem gry, w bramce przeciwnika. W odwecie zdenerwowany przeciw­nik rozmyślnie kopnął obrońcę w podbrzusze. Podaj decyzję sędziego., , , , , , ,13., , , , ,Zawodnik chciał podstępnie wprowadzić przeciwnika na spalo­nego, opuszczając pole gry. Sędzia zauważył to, nie przerwał gry i ak­cja była kontynuowana. Po kilku se­kundach, tuż przed polem karnym przeciwników, inny zawodnik druży­ny broniącej dokonał przewinienia na zawodniku drużyny atakującej, przerywając w ten sposób korzystną akcję. Sędzia przerwał grę, używa­jąc gwizdka. Faulowany natychmiast wstał, ustawił piłkę w miejscu prze­winienia, oddał strzał, a piłkę złapał bramkarz. Podaj decyzję sędziego., , , , , , ,14., , , , ,Przed zawodami (przed wyprowa­dzeniem na płytę boiska), kiedy druży­ny stały w okolicach ławek rezerwo­wych, w miejscu widocznym dla kibi­ców zawodnik drużyny gospodarzy prowokacyjnie odepchnął zawodnika drużyny gości. Sędzia, widząc zdarzenie, pokazał winnemu zawodnikowi żółtą kartkę. Czy w tej sytuacji post­pił słusznie?, , , , , , ,15., , , , ,Napastnik prawidłowo atakuje piąstkującego bramkarza w jego polu kar­nym. Jaką decyzję podejmie sędzia?, , , , , , ,16., , , , ,Zawodnik drużyny, która grała w siedmioosobowym składzie, celo­wo opuścił pole gry w momencie, gdy drużyna grająca w kompletnym skła­dzie miała okazję do zdobycia bram­ki i ją wykorzystała. Sędzia tę bramkę uznał. Zawodnik, który opuścił pole gry, powrócił do gry przed jej wzno­wieniem. Podaj decyzję sędziego., , , , , , ,17., , , , ,Z powodu zapadających ciem­ności sędzia przed zawodami oświadczył, że obie części zawo­dów będą trwały po 40 minut, za­miast 45, na co zezwalał regulamin rozgrywek. Drużyna gości nie zgo­dziła się na proponowaną zmianę. Mimo to sędzia prowadził zawody 2×40 minut. Czy miął takie prawo?, , , , , , ,18., , , , ,Sędzia nakazał zawodnikowi opuszczenie pola gry w celu popra­wy swojego ubioru. Zawodnik opu­ścił pole gry dopiero podczas naj­bliższej przerwy w grze. Sędziowie na to nie zareagowali. Czy słusznie?, , , , , , ,19., , , , ,Dla uniknięcia spalonego zawod­nik drużyny atakującej opuszcza pole gry, sygnalizując tym samym, że nie bierze aktywnego udziału w grze, ale poprzez swój powrót na pole gry od­niósł nieuzasadnioną korzyść. Co w takim wypadku uczyni sędzia?, , , , , , ,20., , , , ,Napastnik w polu karnym prze­ciwnika wykonał piękną przewrotkę i w jej wyniku piłka przekroczyła li­nię bramkową całym swym obwo­dem w świetle bramki. Podczas strza­łu z przewrotki dwóch przeciwników znajdowało się w zasięgu gry zagry­wającego nożycami zawodnika, ale w opinii sędziego żaden z nich nie został narażony na niebezpieczeń­stwo. Jaką decyzję w takim przypad­ku winien podjąć sędzia?, , , , , , ,21., , , , ,Na interwencję wykonawcy rzu­tu wolnego bezpośredniego sędzia ustawił w przepisowej odległości mur, dał sygnał gwizdkiem na wy­konanie tego rzutu, a przed wpro­wadzeniem piłki do gry wybiegł z muru zawodnik drużyny broniącej. Piłka z wykonanego rzutu wpadła do bramki drużyny broniącej. Podaj decyzję sędziego., , , , , , ,22., , , , ,Czy w zawodach prowadzonych z udziałem klubowych sędziów asy­stentów wymiana zawodnika na za­wodnika rezerwowego następuje na wniosek kierownika drużyny?, , , , , , ,23., , , , ,Podyktowany został rzut wol­ny pośredni dla drużyny atakują­cej w polu karnym drużyny broniącej. Sędzia zarządził, iż ten rzut bę­dzie wykonany na gwizdek. Rozpoczął procedurę ustawiania muru w przepisowej odległości. Jeden z za­wodników drużyny broniącej nie podporządkował się zaleceniom sędzie­go i został napomniany. Jeżeli po otrzymaniu napomnienia ten sam za­wodnik nadal nie podporządkowuje się zaleceniom sędziego, to jaką de­cyzję podejmie arbiter? Przedstaw zachowanie sędziego w tej sytuacji., , , , , , ,24., , , , ,Czy sędzia asystent może za­stosować korzyść przy spalonym, w przypadku gdy jest przekonany, że przerwanie gry dla przyznania rzutu wolnego pośredniego za spalonego przyniesie korzyść wyłącznie druży­nie, która zawiniła?, , , , , , ,25., , , , ,Zawodnik drużyny grającej w ośmio osobowym składzie, już wcześniej uka­rany napomnieniem, dotknął rozmyśl­nie piłkę ręką na linii własnego pola karnego. Podaj decyzję sędziego., , , ,

Leave a comment