,Wytyczne szkoleniowe Kolegium Sędziów PZPN,2015/2016,Artykuł 11 – Spalony,Przyjmuje się następujące definicje pojęć użytych przez International Board do stosowania we wszystkich rozgrywkach prowadzonych przez PZPN i wojewódzkie ZPN:,Atakowanie przeciwnika w walce o piłkę, ,Ocenia się, czy miało ono miejsce w momencie zagrania lub usiłowania zagrania piłki przez zawodnika drużyny broniącej., ,Jeżeli zawodnik znajdujący się na pozycji spalonej znajduje się za przeciwnikiem zagrywającym lub usiłującym zagrać piłkę, może być uznany za spalonego z tytułu „atakowania przeciwnika w walce o piłkę” tylko wtedy, gdy dochodzi do kontaktu fizycznego między nimi lub gdy ogranicza on ruchy przeciwnika zagrywającego piłkę., ,Również „przeszkadzanie przeciwnikowi”, w rozumieniu Art. 12 Przepisów Gry, jest „atakowaniem przeciwnika w walce o piłkę” w rozumieniu Art. 11 Przepisów Gry, ,Zawodnik znajdujący się na pozycji spalonej atakujący w rozumieniu postanowień Art. 11 przeciwnika, nie może być uznany za walczącego z nim o piłkę, jeżeli nie mają oni możliwości jej zagrania – np. przelatuje ona nad ich głowami na wysokości uniemożliwiającej jej zagranie., ,Odbicie się piłki od przeciwnika, ,Ma ono miejsce, kiedy piłka jest kopnięta w kierunku przeciwnika, który nie jest wstanie w jakikolwiek sposób zareagować na to kopnięcie., ,Nie ma znaczenia kierunek, w jakim będzie poruszać się piłka po odbiciu się od przeciwnika., ,Rykoszet od przeciwnika, ,Ma on miejsce, kiedy piłka jest kopnięta w kierunku przeciwnika, który działając intuicyjnie, nie ma czasu na ruch w jej kierunku, ale nie wykonując ruchu całym ciałem próbuje ją zagrać nogą, głową, lub tułowiem., ,Piłka po próbie zagrania tylko nieznacznie zmienia kierunek poruszania się., ,Rozmyślne zagranie, ,Poza oczywiście rozmyślnymi zagraniami, ma ono miejsce zawsze wtedy, kiedy zawodnik drużyny broniącej wykonuje ruch w kierunku piłki całym ciałem i zagrywa ją dowolną jego częścią: nogą, głową, klatką piersiową itp., ,Jakość zagrania ani jego kierunek nie mają znaczenia dla uznania, że piłka została rozmyślnie zagrana. Wystarczy dostrzegalne dotknięcie piłki., ,Rozmyślna parada obronna, ,Jest ona szczególnym przypadkiem rozmyślnego zagrania., ,Rozmyślne zagranie musi być uznane za paradę obronną, jeżeli ma ono na celu obronę bramki., ,Parada obronna może być wykonana zarówno przez bramkarza, jak i przez każdego zawodnika z pola., ,Ponadto należy zwrócić uwagę, że w przypadkach odbicia się piłki od słupka, poprzeczki, zawodnika drużyny broniącej, po rykoszecie a także po rozmyślnej paradzie obronnej nie obowiązuje pojęcie „brania udziału w akcji” . W takich przypadkach obowiązuje definicja „odnoszenia korzyści z przebywania na pozycji spalonej”. W wymiarze praktycznym, w obu przypadkach zawodnik przebywający na pozycji spalonej zostanie uznany za spalonego gdy zagra piłkę lub ją dotknie. Jednak cały czas – również po odbiciu się piłki od słupka, poprzeczki itd. – zawodnik przebywający na pozycji spalonej będzie uznany za spalonego, kiedy przeszkadza przeciwnikowi.,UWAGA powyższe rekomendacje obowiązują razem z okólnikiem nr 2 IFAB dotyczącym Artykułu 11., ,Okólnik nr 2 IFAB dotyczący Artykułu 11,IFAB pragnie przedstawić dodatkowe wskazówki i wyjaśnienia dotyczące definicji „,przeszkadzania przeciwnikowi” ,oraz definicji ,„parady obronnej”, w odniesieniu do spalonego (Przepisy Gry, str. 110).,Proszę mieć na względzie, że poniższe wyjaśnienia i wskazówki zastępują wszelkie instrukcje i wskazówki wydane wcześniej odnośnie przedmiotowych zagadnień, a których źródłem nie było IFAB. Jesteśmy przekonani, że te wyjaśnienia zapewnią wysoki poziom spójności w zastosowaniu Artykułu 11., ,Przeszkadzanie przeciwnikowi,Wyjaśnienie,Poza sytuacjami dotychczas zawartymi w Przepisach Gry, zawodnik przebywający na pozycji spalonej zostanie za to ukarany jeżeli:, ,Ewidentnie próbuje zagrać piłkę, która znajduje się blisko niego i działanie to ma wpływ na przeciwnika,,Lub, ,podejmuje ewidentne działanie, które jednoznacznie wpływa na możliwość zagrania piłki przez przeciwnika.,Wskazówki:, ,„ewidentnie próbuje”, – słowa zostały dobrane tak, aby uniknąć sytuacji, w której zawodnik biegnie w kierunku piłki z dużej odległości i zostaje za to ukarany z tytułu spalonego (chyba, że znajdzie się blisko piłki),, ,„blisko”, – określenie to jest ważne, żeby zawodnik nie został ukarany z tytułu spalonego, jeżeli piłka ewidentnie przelatuje ponad jego głową lub przed nim,, ,„wpływ” ,- odnosi się do możliwości (lub zdolności) zagrania piłki przez przeciwnika i obejmuje sytuacje, w których ruch przeciwnika w celu zagrania piłki jest opóźniony, ograniczony lub uniemożliwiony przez zawodnika przebywającego na spalonym.,Jednakże sam fakt, że zawodnik przebywa na pozycji spalonej nie zawsze oznacza, że wywiera on wpływ na przeciwnika, np.:, ,jeżeli piłka znajduje się w prawej strefie boiska, a zawodnik przebywający na pozycji spalonej znajduje się w środkowej strefie boiska i przemieszcza się zajmując nową pozycję ofensywną, to nie może on zostać ukarany z tytułu spalonego jeżeli ,jego działania nie wypływają na możliwość zagrania piłki przez przeciwnika,,, ,gdy zawodnik próbuje zagrać piłkę, podczas gdy zmierza ona w światło bramki, nie wywierając wpływu na przeciwnika, lub w sytuacjach, w których żaden z przeciwników nie znajduje się w jego pobliżu – zawodnik taki nie powinien zostać ukarany z tytułu spalonego., , ,„Parada obronna”,Wyjaśnienie,Artykuł 11 wskazuje sytuacje, w których zawodnik karany jest z tytułu spalonego za branie udziału w grze, do tych sytuacji należą (str. 110):, ,„osiąganie korzyści z przebywania na tej pozycji”, oznacza zagranie piłki przez zawodnika przebywającego na pozycji spalonej:, ,po rykoszecie lub odbiciu się piłki od słupka, poprzeczki lub przeciwnika,, ,po rykoszecie, odbiciu się lub zagraniu jej po rozmyślnej paradzie obronnej.,Zawodnik nie osiąga korzyści, jeśli przebywając na pozycji spalonej otrzyma piłkę od przeciwnika, który w sposób rozmyślny zagrywa piłkę (poza rozmyślna paradą obronną).,W odniesieniu do zapisu z powyższego zdania „parada obronna” może zostać wykonana przez każdego zawodnika i ,nie jest ograniczona, wyłącznie do bramkarza. Wobec tego IFAB pragnie wyjaśnić, że:, ,„Parada obronna: ma miejsce wtedy, gdy zawodnik zatrzymuje piłkę zmierzającą do bramki, lub bardzo blisko obok bramki i czyni to używając jakiejkolwiek części ciała z wyłączeniem rąk (poza bramkarzem we własnym pola karnym)., , ,Zasady doliczania czasu,Przypomina się sędziom technicznym, że wskazanie ilości doliczonego czasu gry następuje po otrzymaniu informacji od sędziego głównego, na końcu ostatniej minuty regulaminowego czasu gry każdej z części meczu.,Ilość dodatkowego czasu gry określa sędzia główny według swojej oceny. Określając doliczony czas sędzia  zaokrągli go do pełnych minut w górę (np. 1’25’’ to 2 minuty dodatkowego czasu gry). Zakończenie części meczu nastąpi z upływem doliczonego czasu gry pod warunkiem, że w tym czasie nie nastąpiły dodatkowe przerwy w grze wymagające kolejnego doliczenia.,Jeżeli takie przerwy nie nastąpiły to sędzia nie zakończy danej części gry z upływem doliczonego czasu tylko w  przypadkach:,- podyktowania rzutu karnego, kończąc zgodnie z Przepisami Gry,- posiadania realnej szansy na zdobycie bramki przez zawodnika jednej z drużyn (tzw. sytuacja stuprocentowa), kończąc w chwili zakończenia prowadzonej akcji, chyba że zakończy się ona podyktowaniem rzutu karnego.,Jeżeli sędzia przerwie grę krótko przed upływem doliczonego czasu gry z powodu naruszenia Przepisów Gry to może on zezwolić na kontynuowanie gry  jedynie gdy wykonywany ma być rzut rożny lub rzut wolny z możliwością bezpośredniego strzału na bramkę. Jeżeli sędzia uzna, że czas pozostający do zakończenia czasu doliczonego jest za krótki do wykonania rzutu z rogu lub wyżej zdefiniowanego rzutu wolnego to wskaże on na środek boiska i zacznie  poruszać się w kierunku linii środkowej dając sygnał na zakończenie danej części gry równo z upływem doliczonego czasu.,Jeżeli w dodatkowym czasie gry  nastąpią kolejne przerwy w grze z powodu:,- wymiany zawodników,,- kontuzji,- gry na czas,,wówczas sędzia zaokrąglać będzie utracony z powyższych powodów czas w górę do 30 sek. i tak np. jedna wymiana zawodników trwająca 15 sek. spowoduje doliczenie 30 sek.,  a dwie wymiany zawodników trwające po 15 sekund każda spowodują, że sędzia doliczy dodatkowo 1 minutę, kończąc daną część gry zgodnie z podanymi wyżej zasadami. W przypadku dwóch i więcej zmian przeprowadzanych jednocześnie trwających np. 50 sekund doliczona będzie jedna minuta. Takie wydłużenie dodatkowego czasu gry nie jest wskazywane (wyświetlane na tablicy) przez sędziów., ,Zakaz atakowania bramkarza,Jakiekolwiek atakowanie bramkarza, w czasie 6 sekund, jakie ma na pozbycie się piłki z rąk po jej przejęciu, jest niedozwolone. Dotyczy to również prób wybijania piłki bramkarzowi w czasie kozłowania., ,Zagranie piłki ręką,W przypadkach gdy zawodnik drużyny broniącej nie walczy o piłkę, ale jedynie swoją interwencją zamierza zatrzymać piłkę kopniętą przez przeciwnika w jej drodze w światło bramki lub w pole karne (strzały i dośrodkowania, również z rzutów wolnych), to za jedyne naturalne ułożenie jego rąk uznaje się ułożenie nie zwiększające tzw. obrysu ciała.,W wymienionych wyżej przypadkach, gdy piłka kopnięta przez przeciwnika trafi w rękę powiększającą tzw. obrys ciała, podyktowany zostanie rzut wolny bezpośredni lub karny.,Dodatkowo, gdy piłka zmierzała w światło bramki, winny zawodnik zostanie ukarany napomnieniem. Jednak gdy rozmyślny kontakt piłki z nienaturalnie ułożoną ręką pozbawił drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy na zdobycie bramki, winny zawodnik zostanie wykluczony z gry. Zostanie on również napomniany gdy, po dośrodkowaniu, kontakt piłki z nienaturalnie ułożoną ręką (poza obrysem ciała) pozbawi przeciwnika wejścia w posiadanie piłki.,Jeżeli zawodnik walczy o piłkę lub bierze udział w grze i piłka nieoczekiwanie będzie zmierzała w kierunku jego ręki, to w przypadku jej kontaktu z ręką kontakt ten będzie uznany za rozmyślny jeżeli:,- w momencie zagrania/odbicia się piłki ręka zawodnika znajdowała się w pozycji nienaturalnej,,- w momencie zagrania/odbicia się piłki ręka zawodnika znajdowała się w pozycji naturalnej ale zawodnik mógł uniknąć trafienia piłki w rękę.,Jeżeli zawodnik wykonuje rozmyślny ruch ręką do piłki to podyktowany zostanie rzut wolny bezpośredni lub karny. Jeżeli jednak zawodnik wykona ruch ręką trzymaną przy ciele do piłki, to kontakt tej ręki z piłką nie zostanie uznany za rozmyślny. ,

Leave a comment