Kolegium Sędziów MZPN informuje, że w, dniach 19-21 grudnia 2008 r,. na halach sportowych w Suchedniowie, Skarżysku Kamiennym i Kielcach odbędą się ,XVI Halowe Mistrzostwa Polski Sędziów Piłki Nożnej,.,HARMONOGRAM TURNIEJU :,20 XII (sobota) ,Hala Sportowa w Skarżysku Kamiennym, ,Grupa A,10.00 Lubelski – Pomorski,10.50 Opolski – Warmińsko-Mazurski,11.40 Lubelski – Opolski,14.00 Warmińsko-Mazurski – Pomorski,14.50 Lubelski – Warmińsko-Mazurski,15.40 Pomorski – Opolski,Grupa C,10.25 Mazowiecki – Wielkopolski,11.15 Podlaski – Kujawsko-Pomorski,12.05 Mazowiecki – Podlaski,14.25 Wielkopolski – Kujawsko-Pomorski,15.15 Mazowiecki – Kujawsko-Pomorski,16.05 Wielkopolski – Podlaski,Hala Sportowa w Suchedniowie,Grupa B,10.30 Łódzki – Podkarpacki,11.20 Lubelski – Małopolski,12.10 Małopolski – Podkarpacki,14.30 Lubuski – Podkarpacki,15.20 Małopolski – Łódzki,16.10 Lubuski – Łódzki,Grupa D,10.55 Dolnośląski – Zachodnio-Pomorski,11.45 Świętokrzyski – Śląski,12.35 Śląski – Dolnośląski,14.55 Świętokrzyski – Zachodnio-Pomorski,15.45 Śląski – Zachodnio-Pomorski,16.35 Świętokrzyski – Dolnośląski ,   ,                                                                                              ,Warszawa, dnia 11 września 2008, , , ,                                               ,      ,REGULAMIN,HALOWYCH , ,MISTRZOSTW , ,POLSKI,  ,SĘDZIÓW,  ,PIŁKARSKICH,POD,  ,PATRONATEM,  ,POLSKIEGO,  ,ZWIĄZKU,  ,PIŁKI,  ,NOŻNEJ,., , ,1.,      ,Cel imprezy :,- wyłonienie mistrza Polski sędziów spośród reprezentacji KS ZPN,,- wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sędziowskiego,,- popularyzacja form aktywnego wypoczynku., ,2.,      ,Organizatorzy.,- ,Polski Związek Piłki Nożnej, – patronat,- Kolegium Sędziów Związku Piłki Nożnej, któremu powierzono organizację Mistrzostw , ,       ,na,  ,podstawie zgłoszeń i lustracji obiektów dokonanej przez przedstawiciela,  ,KS PZPN., ,3.,      ,Miejsce i termin – Świętokrzyski ZPN – 19-21 grudzień 2008 r.., ,4.,      ,Komitet Honorowy :,- Prezes PZPN,- Prezes ZPN – organizatora Mistrzostw,- Przewodniczący KS PZPN,- Przewodniczący KS ZPN oraz członkowie Komitetu dokooptowani przez organizatorów imprezy., ,5.,      ,Komitet Organizacyjny,  ,- ustala organizator., ,6.,      ,W turnieju uczestniczą (,obowiązkowo), Reprezentacje Sędziów 16 Związków Piłki Nożnej.,W skład reprezentacji wchodzą :,      ,a/ 12 sędziów – zawodników ,,b/ 3 osoby kierownictwa . , ,W drużynie danego Związku mogą występować tylko,  ,:,                                                             ,- czynni obserwatorzy i sędziowie rzeczywiści z minimum 5-letnim stażem potwierdzonym przez macierzystą organizację( nie dotyczy sędziów od III ligi wzwyż oraz asystentów Szczebla Centralnego I i II grupy ) oraz zweryfikowani przez Kolegium Sędziów PZPN, ,- sędziowie nie zgłoszeni i nie biorący udziału w rozgrywkach sezonu 2007/2008 prowadzonych przez okręgi oraz PZPN,  ,jako,  ,zawodnicy. Powyższe dotyczy także rozgrywek futsalu., ,Odpowiedzialnymi za potwierdzenie powyższego faktu są kierownicy poszczególnych ekip. W przypadku stwierdzenia przez powołaną Komisję Regulaminowo-Weryfikacyjną, iż któryś z uczestników jest czynnym zawodnikiem, drużyna tego zawodnika zostanie zdyskwalifikowana., , , , ,Skład , ,reprezentacji musi odpowiadać następującemu kluczowi :,Grupa I ./ 3 zawodników – obserwatorów i sędziów reprezentujących dwie najwyższe klasy w danym KS,  ,oraz asystenci I grupy – decyduje nadanie uprawnień na dany sezon rozgrywkowy,,Grupa II. / 4 zawodników – obserwatorów i sędziów reprezentujących dwie następne klasy oraz asystenci II grupy,,                                         ,Grupa III. / 4 zawodników – obserwatorów,  ,i,  ,sędziów pozostałych klas,, ,Uwaga : Zawodnicy – obserwatorzy i sędziowie grupy I muszą przebywać na parkiecie minimum 5 minut w każdym meczu., ,Poszczególne Kolegia Sędziowskie powinny być reprezentowane w grupie I wg następującego ( minimalnego ) limitu. :,Dolnośląskie KS – 1 sędzia I ligowy + 2 sędziów II ligi lub asystenci I grupy,,Kujawsko-Pomorskie KS – 1 sędzia Ekstraklasy + 2 sędziów I ligi lub asystentów I grupy,,Lubelskie KS – 2 sędziów Ekstraklasy + 1 sędzia I ligi lub asystent I grupy,,Lubuskie KS – 1 sędzia z II ligi + 2 sędziów z III ligi lub asystentów II grupy,,Łódzkie KS – 1 sędzia Ekstraklasy lub asystent .międzynarodowy,  ,+ 2 sędziów I ligi lub asystentów I grupy,,Małopolskie KS – 1 sędzia I ligi + 2 sędziów II ligi lub asystentów I grupy,,Mazowieckie KS –1 sędzia Ekstraklasy + 2 sędziów I ligi lub asystentów I grupy,  ,Opolskie KS – 2 sędziów II ligi + 1 asystent I lub II grupy,,Podkarpackie , ,- 1 sędzia Ekstraklasy + 2 sędziów I ligi lub asystentów I grupy,,Podlaskie KS – 1 sędzia Ekstraklasy lub I,  ,ligi + 2 sędziów II ligi lub asystentów II grupy,,Pomorskie KS – 1 sędzia , ,Ekstraklasy lub I ligi + 2 sędziów II ligi lub asystentów I grupy, ,Śląskie KS – 1 sędzia Ekstraklasy + 2 sędziów I ligi lub asystenci , ,I grupy ,,Świętokrzyskie KS – 1 sędzia I ligi + 2 sędziów II ligi lub asystentów I grupy,,Warmińsko-Mazurskie KS – 1 sędzia Ekstraklasy lub , ,I ligi + 2 sędziów II,  ,ligi lub asystentów I grupy ,,Wielkopolskie KS – 1 sędzia Ekstraklasy + 2 sędziów II ligi lub asystentów I grupy,,Zachodnio-Pomorskie KS –,  ,2 sędziów II ligi + 1 sędzia III ligi lub asystent I lub II grupy., ,W powyższych limitach dopuszczalne są zmiany tylko wówczas, gdy KS ZPN chce być reprezentowane przez większą ilość sędziów I lub II ligi., ,Imienna lista zgłoszonych sędziów – zawodników podlega weryfikacji w KS PZPN, na podstawie deklaracji KFP. Poszczególne Kolegia Sędziowskie ZPN winny w terminie do 30 września 2008 r. przesłać imienne listy sędziów III ligi., ,Nie spełnienie warunku dot. Grupy I spowoduje niedopuszczenie do rozgrywek drużyny danego KS ZPN., ,7. Uczestnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, legitymację sędziowską oraz,     ,dokument ze zdjęciem,  ,stwierdzającym tożsamość., ,8. Zespół,  ,uczestniczący w rozgrywkach powinien posiadać dwa komplety strojów i obuwie z gładką,  ,podeszwą,,  ,przystosowane do gry w hali sportowej., ,9. Kierownicy drużyn przed każdym rozgrywanym,  ,spotkaniem muszą dostarczyć sędziemu technicznemu komplet dokumentów zawodników biorących udział w grze., ,10. Wysokość wpisowego – 750 zł., ,11. Bazę noclegową i wyżywienie na koszt uczestników zapewnia organizator., ,12.,  ,System rozgrywek,  ,- :każdorazowo,  ,organizator,  ,opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi KS PZPN., ,      ,W rozgrywkach grupowych kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów,  ,/ 3 za zwycięstwo, 1 za remis /.,W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwa lub więcej zespołów, zespołów zajętym miejscu decydują :,a/ liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,,b/ przy równej ilości punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,,c/ przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach grupowych,,d/ przy dalszej równości, większa liczba strzelonych bramek,,e/ przy dalszej równości, sędzia zarządzi po 3 rzuty karne., ,W przypadku uzyskania remisu w meczach półfinałowych,  ,i finałowych, sędzia zarządza wykonywanie rzutów karnych ( po 3 ) lub też dodatkowo do wyłonienia zwycięzcy.,                                         ,13. Sędziowie turnieju :, ,Sędziów do prowadzenia turnieju deleguje Zarząd KS PZPN., , ,14. Przepisy gry., ,Zawody prowadzone są w oparciu o aktualne przepisy gry w piłkę nożną z uwzględnieniem :,- ilość zawodników,  ,5,  ,( 4 + bramkarz ),,- czas gry – 2x 10 minut z przerwą na zmianę stron,,- zawody rozgrywane są piłkami do futsalu, ,- bramki ,5 m, x ,2 m,,,- obowiązuje bezwzględny zakaz gry wślzgiem – karany rzutem wolnym bezpośrednim, a w polu bramkowym rzutem karnym /wyjątek bramkarz we własnym polu karnym),,- rzut karny wykonywany jest z odległości 9m od linii bramkowej,,- wznowienie gry nogą wyłącznie z linii bocznej,,- bramkarz,  ,wznawia grę z rzutu od bramki ręką,,- odległość zawodnika drużyny przeciwnej od wykonawcy,  ,wrzutu minimum ,3 metry,, przy pozostałych rzutach minimum ,5 metrów,,,- zmiany można przeprowadzać tylko w wyznaczonej strefie,,- nieprzestrzeganie odległości od wykonawcy wrzutu lub rzutu lub też,  ,przeprowadzenie,   ,nieprawidłowej zmiany karane jest 2 minutową karą,,- czas na wykonanie wrzutu lub rzutu wynosi 4 sekundy,,- kary indywidualne :,      ,- 2 minuty,      ,- 3 minuty,      ,- 5 minut,   ,( kary czasowe muszą być stopniowane),      ,- czerwona kartka,- na miejsce ukaranego czerwoną kartką, drużynie nie przysługuje prawo,  ,wprowadzenia do gry drugiego zawodnika,,-protesty należy zgłaszać do Komisji Regulaminowo – Weryfikacyjnej w ciągu 30 minut od zakończenia meczu.,Pozostałe zasady gry,  ,zgodne z Przepisami Gry w piłkę nożną – wydanie 2005 , ,*., , ,15. Nagrody :,      ,a/ zespołowe :,- wszystkie zespoły otrzymują puchary za zajęcie poszczególnych lokat w Mistrzostwach, natomiast :,- zwycięski zespół dodatkowo złote medale , koszulki z logo PZPN – Halowy Mistrz Polski Sędziów,- zdobywca II miejsca – srebrne medale, koszulki z logo PZPN – Halowy Wicemistrz Polski Sędziów,,- zdobywcy III miejsc – brązowe medale , koszulki z logo PZPN – Halowy II Wicemistrz Polski Sędziów,,- Puchar „Fair Play” dla drużyny wytypowanej przez sędziów turnieju., ,b/ indywidualne :.,- Najlepszy zawodnik turnieju,,- Najlepszy bramkarz turnieju,,- Najlepszy strzelec turnieju,,- Najstarszy zawodnik turnieju . , ,                                                    ,        ,Organizator może zapewnić z własnej inicjatywy dodatkowe nagrody, gadżety itp., , ,16.Organizator prześle,  ,zaproszenia z podaniem kosztów noclegów oraz wyżywienia na 2,    ,miesiące przed terminem Mistrzostw., ,17. Termin zgłoszeń reprezentacji -: na 5 tygodni przed datą rozpoczęcia Mistrzostw.,   ,Poszczególne KS ZPN zgłoszą zapotrzebowania na noclegi i posiłki., ,18.,  ,Na 4 tygodnie przed , ,rozpoczęciem Mistrzostw w siedzibie PZPN odbywa się,  ,losowanie,   ,grup eliminacyjnych.,        ,Tego dnia należy przedłożyć listę uczestników oraz dowody wpłaty wpisowego.,        ,Koszty wyżywienia i noclegów podają organizatorzy, a regulują uczestnicy HMPS., ,       ,19. Wszelkie zmiany mogą zastąpić wyłącznie po akceptacji KS PZPN., ,20. Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu KS PZPN w dniu,  ,września 2008 r., , , ,                                                                                                   ,  ,  , ,ZARZĄD, ,KOLEGIUM,  ,SĘDZIÓW,   ,PZPN ,  , , ,

Leave a comment