Każdy od najmłodszych lat zadaje różne pytania. Dlaczego trawa rośnie??? Czy w świecie jest sprawiedliwość??? Co by było gdyby??? itp.,Ja zadam może dziwne, może proste pytanko.,Kim właściwie jest sędzia??? ,Kim jest sędzią sportowy i jakie powinien mieć cechy charakteru aby wykonywać ten zawód???,Odpowiedzi na wyżej wymienione pytania pokrótce będą w rozwinięciu newsa…,Sędzia zawsze kojarzy z sądem, z państwem. Więc według tego toku myślenia:,Sędzia to funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących do właściwych sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności.,Tym samym słowem określa się zarówno mężczyzn jak i kobiety wykonujące ten zawód, aczkolwiek w przypadku kobiet stosuje się odmianę żeńską (ta sędzia, tej sędzi). Słowo sędzina dawniej było rozumiane jako żona sędziego, więc jego używanie na określenie kobiety pełniącej tę funkcję, pomimo jego funkcjonowania w języku potocznym, nie jest wskazane.,W/g tej regułki sędzia wymierza sprawiedliwość. Karze lub też uniewinnia.,Kiedyś w życiu usłyszałem : Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe każe. ,Można stwierdzić że i Bóg w jakimś sensie jest sędzią naszego życia.,Na ale może przejdźmy do sedna spawy. Kim więc jest sędzia sportowy???,Sędzia sportowy, arbiter − osoba, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkurencji i przestrzeganiem zasad gry, przyznająca i zatwierdzająca zdobyte punkty. W ,grach zespołowych, sygnalizuje ,faule, oraz inne błędy i przewinienia. Decyzje sędziego sportowego nie podlegają anulowaniu przez ich przełożonych i są rozstrzygające u ,bukmacherów,.,Jakie zatem cechy charakteru powinien mieć sędzia???, ,Najważniejszą cechą każdego sędziego musi być ,bezstronność,, gdyż bez niej mecz nie może zostać dobrze przeprowadzony. Składnikiem, który w największym stopniu decyduje o poziomie sędziowania jest znajomość i umiejętność stosowania przepisów gry. Innym ważnym elementem postawy sędziego w sportach drużynowych takich jak ,piłka nożna, lub ,piłka ręczna, jest kondycja fizyczna. Odporność psychiczna sędziego musi być ogromna, gdyż cały czas poddawany jest presji ze strony rywalizujących drużyn. Sędzia nie może bać się podejmować trudnych decyzji (np. rzut karny przeciwko drużynie gospodarzy).,Podczas sędziowania musi on być ubrany zgodnie z zasadami danego sportu, czysty, a nawet ogolony. Nie może posiadać żadnej ilości ,alkoholu, ani narkotyków we krwi ani mieć ,syndromu dnia następnego,, gdyż do wykonywania czynności sędziowania potrzebna jest jasność umysłu.,Sędzią może zostać każdy, kto ukończył 16. rok życia i posiada minimum średnie wykształcenie lub uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą. Wystarczy zapisać się i ukończyć kurs dla kandydatów na sędziego piłki nożnej.,Kolejne pytanie brzmi.,Dlaczego sędziowie piłkarscy popełniają błędy???,Wyniki badań sugerują, że sędziowie (i ich pomocnicy) podejmują jedną złą decyzję o ofsajdzie na pięć. Należy pamiętać, że badania naukowe wykazały niemożność podjęcia przez sędziego wszystkich decyzji prawidłowych. Jednym z problemów jest ludzkie oko. Oko potrzebuje aż 0,3 sek. na przesłanie sygnału wzrokowego do świadomości, w tym czasie gracz nadal się przemieszcza, co sprawia, że decyzja np. o ofsajdzie jest natychmiast nieaktualna. Uczeni z uniwersytetu w ,Amsterdamie, odkryli także, iż jeśli sędziowie nie znajdują się dokładnie na jednej linii z graczami biorącymi udział w cytowanym ofsajdzie, istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że ulegną złudzeniu optycznemu, polegającemu m.in. na przykładzie uzasadniającym uniwersyteckie badania.,Oto przykład:,Weźmy dwie monety i trzymajmy je pionowo, po jednej w każdej dłoni. Teraz ustawmy je w jednej linii na długość wyciągniętego ramienia, tak by jedna z nich schowała się za drugą. Wyobraźmy sobie, że schowana moneta to napastnik X biegnący z lewej strony na prawą, a druga to obrońca Y starający się wykonać pułapkę ofsajdową. Skądkolwiek się na nich patrzy, znajdują się oni w jednej linii, więc napastnik X jest z boku. A teraz trzymając obie monety nieruchomo, przesuńmy głowę lekko w prawo. Widzimy, że napastnik X znajduję się po prawej strony obrońcy Y – a więc bliżej linii bramki. Oczywiście wciąż znajduje się on w jednej linii z obrońcą, lecz mamy wrażenie, że trafił w pułapkę ofsajdową. Przy takich optycznych trikach aż dziw, że błędnych decyzji jest tak mało.,Ktoś kiedyś powiedział:,”Dobry arbiter, jak każdy wychowawca, musi pamiętać by nie nadużywać przysługującego prawa do karania. Właściwa ocena sytuacji i związane z tym działania sędziego kształtują późniejsze postępowanie obserwujących to zawodników. Złe lub niesprawiedliwe decyzje również nie pozostają bez wpływu na dalszy rozwój młodego człowieka. Jeżeli bowiem poczuje się on ewidentnie skrzywdzony może zniechęcić się do kolejnych turniejów, do sportowej rywalizacji, a może nawet do praktykowanej do tej pory sztuki walki. Odchodząc zrażony może zmienić on środowisko, krąg znajomych. Niestety nie zawsze będzie to zmiana na lepsze. Jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna, gdyż rozbudzona już w młodym człowieku dążność do „sprawdzania się” zamiast na ,macie, może znajdować ujście poza nią. Sędzia w sztukach walk powinien być świadomy tego, iż każda nieuczciwość czy niekompetencja z jego strony może rodzić kolejnych „parkowych karateków” szukających tam okazji by dać upust energii, a może przy okazji również zaimponować kolegom”.,Według przepisów gry w piłkę nożną sędzia to:,Każde zawody są prowadzone przez sędziego, który ma pełną władzę egzekwowania uprawnień nadanych mu przez Przepisy Gry w związku z meczem, na który został wyznaczony. ,Uprawnienia i obowiązki Sędziego: ,• egzekwuje zapisy Przepisów Gry, ,• ,prowadzi zawody, współpracując z sędziami asystentami i sędzią technicznym, jeżeli taki został wyznaczony, ,• rozstrzyga, czy piłki przeznaczone do gry spełniają wymogi Artykułu 2, ,• rozstrzyga, czy ubiór zawodników spełnia wymogi Artykułu 4, ,• mierzy czas gry i sporządza notatki z przebiegu zawodów, ,• przerywa, wstrzymuje lub kończy zawody, o ile uzna to za stosowne, w przypadku jakiegokolwiek naruszenia Przepisów, ,• przerywa, wstrzymuje lub kończy zawody z powodu jakiejkolwiek interwencji z zewnątrz, ,• przerywa zawody, jeżeli jego zdaniem zawodnik uległ poważnej kontuzji i zapewnia jego zniesienie z pola gry. Zawodnik kontuzjowany może powrócić na pole gry tylko wtedy, gdy gra została wznowiona, ,• nie przerywa gry aż do momentu, kiedy piłka jest poza grą, jeżeli zawodnik, jego zdaniem, doznał lekkiej kontuzji, ,• dopilnowuje, by każdy zawodnik, którego rana krwawi, opuścił pole gry. Zawodnik może powrócić na pole gry jedynie na przyzwalający znak sędziego, który musi upewnić się, że krwawienie zostało zatamowane, ,• nie przerywa gry, gdy drużyna, przeciwko której popełniono przewinienie, odniesie korzyść z takiego rozstrzygnięcia i ukarze pierwotne przewinienie, jeżeli przewidywana korzyść nie rozwinie się w tym czasie, ,• karze za cięższe przewinienie, gdy zawodnik popełnia więcej niż jedno przewinienie w tym samym czasie, ,• stosuje sankcje karne wobec zawodników winnych popełnienia przewinienia karanego napomnieniem lub wykluczeniem z gry. Nie jest zobligowany stosować tych sankcji natychmiast, ale musi uczynić to w najbliższej przerwie w grze, ,• stosuje sankcje wobec osób towarzyszących drużynom, które nie potrafią zachowywać się w sposób odpowiedzialny i może, o ile uzna to za stosowne, pozbawić ich przywileju przebywania na polu gry oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, ,• uwzględnia sygnalizację sędziów asystentów dotyczące zdarzeń, których nie widział, ,• nie zezwala na wejście osób nieupoważnionych na pole gry, •,decyduje jak gra zostanie wznowiona po jej przerwaniu, ,• dostarcza właściwym władzom sprawozdanie z zawodów, które zawiera informacje o nałożonych sankcjach karnych na zawodników i (lub) osoby towarzyszące drużynom oraz innych incydentach, które miały miejsce przed, w trakcie trwania lub po zawodach.,Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą, włącznie z uznaniem lub nieuznaniem bramki oraz rezultatem zawodów – są ostateczne. ,Sędzia może zmienić swoją decyzję jedynie wtedy, gdy sam uzna ją za niewłaściwą, względnie na sugestię sędziego asystenta albo sędziego technicznego, zakładając, że gra nie została jeszcze wznowiona lub zawody nie zostały zakończone.,Kończąc ten krótki artykuł mam nadzieję że troszku rozwinąłem temat ze wstępu i wyjaśniłem pewne problemy.,rebrus, , , ,

Leave a comment