Wydział Gier OZPN Nowy Sącz,www.nsozpn.pl,Komunikat nr 1/2014 WG,z dnia  31 stycznia 2014 ,r., , ,WG OZPN w Nowym Sączu przedkłada wyciąg z  przepisów i wytycznych       obowiązujących w sezonie 2013/14r. , ,Po tym jak sprawozdanie zostało wypełnione, podpisane przez obie drużyny i zwrócone do sędziego i jeżeli zawody nie zostały jeszcze rozpoczęte, maja zastosowanie następujące instrukcje:,a/ jeżeli jakikolwiek z pierwszych 11 zawodników nie jest zdolny do rozpoczęcia zawodów z jakikolwiek przyczyn ,(w tym również z powodu braku dokumentu tożsamości), może być zastąpiony przez jednego z zawodników rezerwowych. Takie zastąpienie nie pomniejszy liczby zawodników rezerwowych. Zawodnik ten ma prawo być na ławce zawodników rezerwowych i wejść na boisko w późniejszej fazie gry ( po ustaniu przyczyny niezdolności ) . Podczas zawodów nadal można wymienić liczbę zawodników wynikającą z regulaminu rozgrywek. Jeżeli jakikolwiek z zawodników rezerwowych nie może wyjść na boisko z jakiekolwiek przyczyny, to nie może być zastąpiony, co oznacza , że liczba zawodników rezerwowych zostanie pomniejszona. Z wyjątkiem sytuacji tj. jeżeli bramkarz wpisany do sprawozdania nie może wziąć udziału w zawodach jakiejkolwiek przyczyny, następny bramkarz nie wpisany uprzednio do sprawozdania może go zastąpić., ,Podczas przeprowadzanej konfrontacji sędziemu należy przedstawić do sprawdzenia kartę extranetową zawodnika (karta jest dokumentem tożsamości) lub wydruk uprawnienia zawodnika do gry oraz inny aktualny dokument tożsamości. W przypadku dopuszczenia do gry zawodnika nieuprawnionego będą wyciągane konsekwencje dyscyplinarne w stosunku do klubu, osób funkcyjnych oraz  do  ,sędziego !!!., ,Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodników podlega karze pieniężnej., ,Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarany:, ,przy trzecim ostrzeżeniu – karą pieniężną, ,przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,, ,przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną, ,przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,, ,przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną ,, ,przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, ,przy każdym kolejnym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji wymiarze 1 meczu oraz karą pieniężną ., ,Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarany:, , ,przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,, ,przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,, ,przy siódmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów oraz karą pieniężną, , , ,Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a niewykonana w danej rundzie (sezonie) zostaje automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji rozgrywek., ,Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia popełnione w rozgrywkach mistrzowskich musi być wykonana w tej klasie rozgrywek, w której została wymierzona lub w tej klasie rozgrywek do której drużyna awansowała bądź została zdegradowana, z zastrzeżeniem że:,a)zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do danego klubu mogą odbyć karę dyskwalifikacji wyrażoną ilością meczów nie tylko w tej klasie rozgrywkowej, w której ją otrzymali ale również w innym zespole danego lub innego klubu w następujących przypadkach:,- gdy zawodnikowi okres wykonania kary przechodzi na rundę wiosenną danego sezonu, a inna drużyna tego klubu do której był zgłoszony, rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół, w której zawodnik otrzymał karę,,- gdy zawodnik w okresie okna transferowego pomiędzy rundami danego sezonu zmieni przynależność klubową, odbywa karę w zespole, w którym został uprawniony do gry.,Do czasu wykonania kary dyskwalifikacji wynikającej z czerwonej kartki zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych rozgrywkach mistrzowskich.,Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, w których klub aktualnie występuje. , ,Jeżeli osoba, uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów, zostanie z niej usunięta przez sędziego, to stosuje się wobec niej odpowiednio przepisy dotyczące wykluczenia zawodnika w wyniku samoistnej czerwonej kartki., ,W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia, udzielone napomnienia (żółte kartki) oraz wykluczenia (czerwone kartki) wlicza się do rejestru napomnień i wykluczeń zawodnika., ,Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, uwzględnia się przy odbywaniu kary dyskwalifikacji za przewinienia związane z grą., ,Każdy zawodnik musi być zgłoszony w Ekstranecie od 7 lat. Decyzją PZPN kluby nie opłacają kart – natomiast muszą być złożone wnioski, a zawodnik uprawniony do gry w systemie Ekstranet., ,Karta EKSTRANETOWA zawodnika jest Kartą identyfikacyjną, lecz w przypadku jakichkolwiek niejasności zawodnik musi okazać drugi aktualny dokument tożsamości na żądanie sędziego., ,Za używanie w związku z zawodami piłkarskimi słów wulgarnych lub uznanych powszechnie za obraźliwe wymierza się karę pieniężną., ,Na każdych zawodach musi być służba medyczna tj.: lekarz, pielęgniarka lub ratownik. Funkcji tej nie może sprawować czynny zawodnik uczestniczący w zawodach – brak opieki medycznej będzie karany przez WD., ,Każde zawody jako trener musi pełnić osoba pełnoletnia posiadająca licencję na prowadzenie drużyn wydaną przez MZPN – brak licencji będzie skutkowało karą finansową oraz walkowerami., ,Sobota/Niedziela oraz środa ustalone w terminarzach traktowane są jako jeden termin rozgrywkowy. W wyjątkowych przypadkach za zgodą klubów zawody mogą zostać rozegrane jeden dzień przed lub po jednym dniu po tym terminie. Zawody w dniach roboczych nie mogą rozpocząć się wcześniej niż o godzinie 15.00., ,Zawodnik ukarany dyskwalifikacją np. za 4 żk – wystąpił w meczu, mecz będzie zweryfikowany jako walkower, ale zawodnik i tak musi odbyć karę. Podobnie z zawodnikami, którzy nie opłacili kary pieniężnej np. za 3 żk itp., ,W dalszym ciągu Zarząd OZPN Nowy Sącz utrzymał konfrontacje zawodników przed każdymi zawodami od klasy okręgowej po najniższe klasy   młodzieżowe , z tym, iż na zawodach od trampkarza w dół musi być obecny podczas konfrontacji pełnoletni opiekun., ,W dalszym ciągu obowiązuje Uchwała Zarządu OZPN nr 22 dotycząca posiadania przez osoby przebywające na ławce zawodników rezerwowych czytelnych identyfikatorów – dotyczy klasy A i Okręgowej.  , , ,Przewodniczący WG,    OZPN Nowy Sącz,  /-/ Antoni Ogórek,

Leave a comment