XIX  TURNIEJ  O  PUCHAR  PREZESA ,KOLEGIUM  SĘDZIÓW  PPPN  w  NOWYM  TARGU, ,Informacje + Regulamin + Terminarz !!!,    W dniu 30 listopada 2019 roku o godz. 09.30 w hali Szkoły Podstawowej w Łopusznej odbędzie się XIX Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Kolegium Sędziów Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu.,Ciężko wymienić faworytów turnieju ponieważ jak pokazują ostatnie lata poziom bardzo się wyrównał. Największe szanse na zwycięstwo ma drużyna z Krościenka oraz wzmocniona ligowcem (Damian Firek) drużyna z Nowego Targu. „Czarnym koniem” rozgrywek może być drużyna z Rabki, która posiada w składzie zawodników ogranych na poziomie klasy „A” czy „B”. Trudno powiedzieć na co stać osłabioną Jabłonkę (dwóch filarów drużyny po sędziowanym meczu w Zakopanem uczestniczyło w poważnym wypadku drogowym, powoli dochodzą do zdrowia jednakże ich udział w turnieju jest wykluczony…). Drużyna Zakopanego postawiła na „emerytów” i zobaczymy jak na tym wyjdzie… tabela wszech-czasów zobowiązuje…,Liczba zwycięstw w dotychczasowych turniejach wewnętrznych o Puchar Prezesa KS PPPN:,7 x Zakopane,  4 x Krościenko , 3 x Nowy Targ, 2 x Rabka, 2 x “SPORT CORNER”,,Odpowiedzialni za poszczególne drużyny:,1. Zakopane (Mariusz Zoń),2. Krościenko (Bartosz Zabrzewski),3. Rabka (Marcin Filas),4. Jabłonka (Zbigniew Suwada),5. Nowy Targ (Paweł Barwiński), ,REGULAMIN ROZGRYWEK,XIX T U R N I E J U P I ,Ł, K I N O ,Ż, N E J,P U C H A R P R E Z E S A K S P P P N w N O W Y M T A R G U,CEL:,Propagowanie pi,ł,ki no,ż,nej, integracja s,ę,dziów pi,ł,ki no,ż,nej, wy,ł,onienie najlepszej dru,ż,yny z „regionu” Podhala.,ORGANIZATORZY:,Prezes Marcin Tesarski wraz z Kolegium S,ę,dziów przy Podhala,ń,skim Podokr,ę,gu Pi,ł,ki No,ż,nej w Nowym Targu,TERMIN I MIEJSCE:,30 listopada 2019 roku godz. 09.30 , sala gimnastyczna: ,Ł,opuszna,UCZESTNICY: ,W turnieju mog,ą, bra,ć, udzia,ł, czynni s,ę,dziowie pi,ł,ki no,ż,nej z rejonu Podhala, kursanci, s,ę,dziowie rzeczywi,ś,ci.,SYSTEM ROZGRYWEK:,- Halowy Turniej Pi,ł,ki No,ż,nej zostanie rozegrany w systemie „ka,ż,dy z ka,ż,dym”.,- Czas meczu: 12 minut bez zmiany pola gry.,- W grze bior,ą, udzia,ł, pi,ę,cioosobowe zespo,ł,y (w tym bramkarz).,- S,ę,dzia ma do dyspozycji kary: ,ż,ó,ł,ta kartka – 2 minuty oraz czerwona kartka – 5 minut.,- Gra odbywa si,ę, do bocznych linii.,- Zmiany zawodników podczas gry wykonuje si,ę, systemem hokejowy bez konieczno,ś,ci zg,ł,aszania tego faktu s,ę,dziemu.,- Po wyj,ś,ciu pi,ł,ki za lini,ę, ko,ń,cow,ą, boiska bramkarz rozpoczyna gr,ę, nog,ą, z parkietu lub wprowad,za ręką,. Nie wolno w tym czasie wbiega,ć, w pole karne. Zagranie pi,ł,ki przez bramkarza uwa,ż,a si,ę, za rozpocz,ę,cie gry.,- Bramkarz mo,ż,e trzyma,ć, pi,ł,k,ę, w r,ę,kach przez 5 sekund.,- Auty (dotkni,ę,cie pi,ł,k,ą, sufitu lub drabinek, ) wykonujemy nog,ą,.,- Z rozpocz,ę,cia gry mo,ż,na strzeli,ć, bramk,ę,.,- Bramkarz po przej,ę,ciu pi,ł,ki mo,ż,e przerzuci,ć, po,ł,ow,ę, boiska.,- Podczas gry nie wolno wykonywa,ć, w,ś,lizgów, zarz,ą,dzany jest rzut wolny bezpo,ś,redni a w obr,ę,bie pola karnego – rzut karny.,- Pozosta,ł,e zasady gry zgodnie z przepisami PZPN.,ZASADY PUNKTACJI I KLASYFIKACJI:,Za zwyci,ę,stwo – 3 pkt.,Za remis – 1 pkt.,Za przegran,ą, – 0 pkt.,W przypadku równej liczbie punktów w klasyfikacji ko,ń,cowej o kolejno,ś,ci decyduj,ą,:,a/ bezpo,ś,redni mecz pomi,ę,dzy zainteresowanymi zespo,ł,ami,b/ ró,ż,nica bramek,c/ wi,ę,ksza liczba strzelonych bramek.,Strój, obuwie:,- Na terenie sali gimnastycznej wymagana jest zmiana obuwia na sportowe z jasn,ą, podeszw,ą,. Brak powoduje zakaz udzia,ł,u w meczu.,- Zawodnicy ka,ż,dej z dru,ż,yn powinni posiada,ć, jednolite stroje/koszulki.,Inne:,POSTANOWIENIA KO,Ń,COWE,:,- Organizator oraz s,ę,dziowie nie bior,ą, odpowiedzialno,ś,ci za wypadki losowe w trakcie trwania rozgrywek oraz za rzeczy pozostawione w szatni lub na terenie obiektu.,- Prawo interpretacji regulaminu nale,ż,y do organizatora., ,T E R M I N A R Z   XIX    T U R N I E J U ,P I ,Ł, K I  N O ,Ż, N E J,o,P U C H A R,         P R E Z E S A,K S P P P N ,w ,N O W Y M T A R G U,Mecz nr 1 godz. 09.30 ,JAB,Ł,ONKA vs NOWY TARG,Mecz nr 2 godz. 09.45 ,KRO,Ś,CIENKO vs RABKA,Mecz nr 3 godz. 10.00 ,ZAKOPANE vs JAB,Ł,ONKA,Mecz nr 4 godz. 10.15 ,NOWY TARG vs KRO,Ś,CIENKO,Mecz nr 5 godz. 10.30 ,ZAKOPANE, vs RABKA,Mecz nr 6 godz. 10.45 ,JAB,Ł,ONKA vs KRO,Ś,CIENKO,Mecz nr 7 godz. 11.00 RABKA , vs NOWY TARG,Mecz nr 8 godz. 11.15 ,KRO,Ś,CIENKO vs ZAKOPANE,Mecz nr 9 godz. 11.30 ,RABKA vs JAB,Ł,ONKA,Mecz nr 10 godz. 11.45 ,NOWY TARG vs ZAKOPANE , , ,                                                             ,         U W A G A !!!,Przed turniejem o godz. 08.30 odbędzie się zebranie plenarne !!!  Obecność wszystkich sędziów obowiązkowa. Ewentualne urlopowania w nagłych przypadkach kierujemy tylko i wyłącznie do kol. Łukasza Królczyk.,DO ZOBACZENIA W ŁOPUSZNEJ  !!!, , ,

Leave a comment