,Uchwała nr IV/74, ,z dnia 19 kwietnia 2012 roku, ,Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, ,w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich , , ,Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) w zw. z art. 12 § 1 ust. 24 statutu PZPN postanawia się, co następuje:, ,§ 1, ,Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, zawieszania lub pozbawiania licencji uprawniających do prowadzenia przez sędziów zawodów w piłce nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej, dziecięcej, futsalu i piłce plażowej., ,§ 2, ,Licencją w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwolenie udzielane sędziemu na prowadzenie zawodów piłkarskich na odpowiednim poziomie rozgrywkowym., ,§ 3, ,Prowadzenie zawodów piłki nożnej przez osobę bez posiadania ważnej licencji jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej., ,§ 4, ,Polski Związek Piłki Nożnej jest organem który przyznaje, odmawia przyznania, zawiesza lub pozbawia licencji sędziego w rozgrywkach piłki nożnej prowadzonych w Polsce., ,§ 5, ,Polski Związek Piłki Nożnej może przekazać uprawnienia zawarte w § 4 Wojewódzkiemu Związkowi Piłki Nożnej (za wyjątkiem pozbawienia licencji) w stosunku do sędziów uprawnionych do prowadzenia zawodów w ligach i klasach rozgrywkowych których organem prowadzącym jest ZPN, PZPN w przypadku I i II ligi lub Spółka Ekstraklasa S.A. w przypadku Ekstraklasy., ,§ 6, ,1. Sędzią prowadzącym zawody w ligach i klasach rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej, dziecięcej, futsalu i piłce plażowej może być osoba która łącznie spełnia następujące warunki:, a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,, b) korzysta z pełni praw publicznych,, c) odbyła kurs sędziowski zakończony stosownym egzaminem,, d) posiada ważną licencję sędziego odpowiedniej kategorii uprawniającą do prowadzenia zawodów na danym poziomie rozgrywkowym., ,§ 7, ,Licencję sędziego na dany poziom rozgrywek przyznaje się na okres jednego sezonu rozgrywkowego natomiast w przypadku awansu licencja może być przyznana w cyklu półrocznym., ,§ 8, ,1. O przyznaniu lub odmowie przyznania licencji decyduje Komisja Licencji Sędziowskich w następującym składzie:, a) Wiceprezes PZPN (ZPN),, b) Przewodniczący PKS (KSZPN),, c) Przewodniczący Komisji Szkoleniowej PKS (KSZPN),, d) Członek Zarządu PZPN (ZPN),, e) przedstawiciel Wydziału Gier PZPN (ZPN)., 2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego i sekretarza oraz określają tryb pracy komisji., ,§ 9, ,1. Odmowa przyznania, zawieszenie lub pozbawienie licencji wymaga pisemnego uzasadnienia., 2. Od decyzji Komisji w sprawie odmowy przyznania licencji wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Zarządu PZPN lub Zarządu Woj. Zw. Piłki Nożnej (w przypadku sędziów niezawodowych)., ,§ 10, ,1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji sędziego składa do Komisji Licencji Sędziowskich PZPN lub macierzystego ZPN pisemny wniosek zawierający:, a) imię i nazwisko, datę urodzenia, oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,, b) określenie klasy rozgrywkowej o jaką wnioskuje,, c) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy,, d) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,, 2. Do wniosku o którym mowa w pkt. 1 powinny być dołączone:, a) 2 zdjęcia,, b) zaświadczenie z przychodni sportowo- lekarskiej o stanie zdrowia umożliwiającego pełnienie funkcji sędziego piłki nożnej,, c) kopie polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z funkcją sędziego,, d) potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej., 3. Odpłatność za licencję sędziego w wysokości ustalonej przez Zarząd PZPN dla poszczególnych lig i klas rozgrywkowych określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały., ,§ 11, ,Komisja Licencji Sędziowskich przyznaje Licencję Sędziego w drodze decyzji., ,§ 12, ,Polski Związek Piłki Nożnej lub (w przypadku przekazania uprawnień z § 4 do WZPN) Woj. Związki Piłki Nożnej prowadzą ewidencję przyznanych licencji i publikują je na stronie internetowej. Umieszczenie sędziego na liście oznacza, że sędzia posiada ważną licencję w danym sezonie., ,§ 13, ,1. Dokument licencyjny powinien zawierać:, a) imię i nazwisko,, b) datę i miejsce urodzenia,, c) zdjęcie sędziego,, d) numer licencji,, e) uprawnienia do danej klasy rozgrywkowej., 2. Dokument licencyjny opatrzony jest podpisem Prezesa PZPN lub z upoważnienia Prezesa PZPN podpisem Prezesa Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz Przewodniczącego odpowiedniej Komisji Licencji Sędziowskich., ,§ 14, ,1. Działając na wniosek Komisji Licencyjnej PZPN (ZPN) Wydział Dyscypliny PZPN (ZPN) może zawiesić korzystanie z licencji sędziego w szczególności w przypadku:, a) istnienia podejrzenia naruszenia przez sędziego postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN,, b) naruszenia norm etyczno- moralnych, związanych z wykonywaniem funkcji sędziego piłki nożnej,, c) naruszenia Regulaminu Kolegium Sedziów,, d) nieobecności na kursach szkoleniowych Kolegium Sędziów,, e) powtarzających się przypadków nieterminowego składania sprawozdań z zawodów,, f) niewykonywania lub nierzetelnego wykonywania obowiązków nałożonych przez dane Kolegium Sędziów na czas przed i po zawodach., 2. Decyzja o zawieszeniu licencji wymaga pisemnego uzasadnienia., ,§ 15, ,1. Działając na wniosek Komisji Licencyjnej PZPN (ZPN) Wydział Dyscypliny PZPN pozbawia sędziego licencji w przypadku:, a) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych, utraty praw publicznych lub ograniczenia tych praw stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym,, b) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej wykonywanie funkcji sędziego,, c) odmowy lub zaprzestania uczestnictwa w procesie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji,, d) rażącego nieprzestrzegania regulaminów Polskiego Związku Piłki Nożnej., 2. Decyzja o pozbawieniu licencji wymaga pisemnego uzasadnienia., ,§ 16, ,Od decyzji Wydziału Dyscypliny PZPN (ZPN) przysługuje odwołanie do Związkowego Trybunału Piłkarskiego lub Związkowej Komisji Odwoławczej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji., ,§ 17, ,Sędziemu któremu zawieszono licencję lub jej pozbawiono nie przysługuje zwrot opłat uiszczonych za licencję., ,§ 18, ,Zaleca się aby środki finansowe pozyskane z wpłat za opłaty licencyjne przeznaczone były na działalność Kolegium Sędziów (np: szkolenia, obserwacje zawodów itp.)., ,§ 19, ,Interpretacja niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN., ,§ 20, ,Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.,  , ,Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/73 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, , , WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI SĘDZIOWSKIEJ UPRAWNIAJĄCEJ DO PROWADZENIA ZAWODÓW, W………………………………… W SEZONIE………………….., , , 1. Nazwisko i imię, ……………………………………………………………………………………………………………………………………., 2. Data i miejsce urodzenia, ……………………………………………………………………………………………………………………………………., 3. nr PESEL, ……………………………………………………………………………………………………………………………………., 4. Miejsce zamieszkania / adres z kodem poczt., telefon dom./ kom./e- mail/, ……………………………………………………………………………………………………………………………………., ……………………………………………………………………………………………………………………………………., 5. Wykształcenie ogólne…………………………………………………………………………………………………., Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych., Zobowiązuję się do rzetelnego wykonywania obowiązków sędziego piłki nożnej., Data…………………………………………., Podpis………………………………………., , , UWAGA: Do wniosku należy załączyć:, a) dwa zdjęcia,, b) zaświadczenie z przychodni sportowo- lekarskiej o stanie zdrowia umożliwiającego, pełnienie funkcji sędziego piłki nożnej,, c) kopię polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z, wykonywaniem obowiązków sędziego,, d) dokument potwierdzający wpłatę licencyjną., , Decyzją Komisji Licencji Sędziowskich, przyznano, przedłużono*, licencję sędziowską……………………………………….Nr………………………….na, okres…………………………………………………………….z ważnością, do…………………………………………………………………, Data………………………………………….Pieczęć, Podpis………………………………………., *niepotrzebne skreślić,  , ,Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/73 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, , Opłaty za licencje sędziowskie:, , Ekstraklasa – 1000 zł., I liga – 700 zł., II liga – 500 zł., III liga – 250 zł., IV liga – 160 zł., klasa okręgowa – 120 zł., klasa A – 90 zł., klasa B – 75 zł., Ekstraliga kobiet – 300 zł., I liga kobiet – 250 zł., II liga kobiet – 100 zł., III liga kobiet – 90 zł., Ekstraklasa futsal – 250 zł., I liga futsal – 150 zł.,

Leave a comment