,Uchwała nr III/26, z dnia 17 lutego 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, dot. zmiany Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r., Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, ,Na podstawie art. 34 § pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:, , ,I. W Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN z późniejszymi zmianami. w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną wprowadza się następujące zmiany:, , 1. Dodaje się nowy § 4 ust.1 pkt 5)w następującym brzmieniu:, , pkt 5), , 1.Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dot. bramkarzy)., , 2. Dotychczasowy § 4 ust. 1 pkt 5) otrzymuje numerację § 4 ust. 1 pkt 6) oraz następujące brzmienie:, , pkt 6), , Zawodnik do lat 19 może w tym samym terminie uczestniczyć w 2 zawodach swego klubu w łącznym wymiarze czasu gry odpowiadającemu jednym zawodom w klasie rozgrywkowej do której został zgłoszony zgodnie z kategorią wiekową, przy założeniu, że w pierwszym meczu wystąpił nie więcej niż połowę czasu gry. Postanowienia pkt 5 stosuje się odpowiednio., , II. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian., , III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia., , ,Prezes PZPN : Grzegorz Lato,

Leave a comment