, , , , , ,MENTOR, , , , ,SĘDZIOWIE, , , , ,KLASA, , , , , , ,BROŻEK Stanisław, , , , ,KOŻUCH Hubert, , , , ,Klasa Okręgowa, , , , , , ,KUPCZAK Jakub, , , , ,Klasa Okręgowa, , , , , , ,KUCZAJ Marian, , , , ,WĘGLOWSKI Mateusz, , , , ,Klasa Okręgowa, , , , , , ,DYBIEC Waldemar, , , , ,Klasa „B”, , , , , , ,SZAREK Franciszek, , , , ,TOKARCZYK Krzysztof, , , , ,Klasa Okręgowa, , , , , , ,CABAŁA Dominik, , , , ,Klasa „B”, , , , , , ,OGÓREK Antoni, , , , ,FILIPOWICZ Piotr, , , , ,Klasa „A”, , , , , , ,CETNAROWSKI Jerzy, , , , ,Klasa „A”, , , , , , ,GAWRYŚ Zbigniew, , , , ,OGÓREK Marcin, , , , ,Klasa Okręgowa, , , , , , ,SZCZERBA Damian, , , , ,Klasa „A”, , , , , , ,URODA Paweł, , , , ,MITUŚ Dawid, , , , ,Klasa „A”, , , , , , ,KUZAK Wiesław, , , , ,WASILEWSKI Paweł, , , , ,Klasa „B”, , , , , , ,WÓJCIK Tadeusz, , , , ,MICHALIK Adrian, , , , ,Klasa „A”, , , , , , ,POTONIEC Andrzej, , , , ,V Liga, , , , , , ,BRZEZIŃSKI Andrzej, , , , ,PODKANOWICZ Piotr, , , , ,Klasa „B”, , , , , , ,OPOKA Hubert, , , , ,Klasa „B”, , , , , , ,OLCHAWA Krzysztof, , , , ,TARASEK Rafał, , , , ,Klasa „A”, , , , , , ,MICHALIK Sebastian, , , , ,Klasa „A”, , , , , , ,NOWOBILSKI Andrzej, , , , ,PIETRUCH Mateusz, , , , ,Klasa „A”, , , , , , ,GÓRNIK Bogusław, , , , ,GACEK Mateusz, , , , ,Klasa „A”, , , , , , ,WŁOSIŃSKI Jacek, , , , ,SEWIOŁO Grzegorz, , , , ,Klasa „A”, , , , , , ,FIRLIT Piotr, , , , ,BOGDAN Maciej, , , , ,Klasa „A”, , , , , , ,SZYMAŃSKI Jacek, , , , ,Klasa „A”, , , , , , ,AUGUSTYN Zbigniew, , , , ,MOROŃ Krzysztof  , , , , ,Klasa Okręgowa, , , , , , ,FIRST Damian, , , , ,Klasa „A”, , , , ,Program talentów i mentorów wprowadzony został w celu:, ,- wyszukiwania na wszystkich poziomach rozgrywkowych, sędziów uzdolnionych, perspektywicznych, wyróżniających się pod względem ogólnej prezencji, znajomości języków obcych, potrafiących radzić sobie w sytuacjach krytycznych, odpornych na stres i krytykę, kreatywnych i asertywnych, zaangażowanych w rozwój własnej osobowości,, ,- rozwijania i kształtowania nabytych umiejętności sędziowskich, dokształcania z zakresu wiedzy teoretycznej i  właściwego przygotowania fizycznego,, ,- podnoszenia i doskonalenia prezentowanego poziomu sędziowania, umiejętnego postępowania w sytuacjach krytycznych, radzenia sobie ze stresem, ,- mobilizowania i zachęcania do stałego podnoszenia i doskonalenia własnych kwalifikacji, dążenie do wypracowania optymalnych cech i umiejętności praktycznych, ,- prowadzenia i właściwego ukierunkowania młodych, perspektywicznych, uzdolnionych arbitrów rozpoczynających karierę sędziowską, dążenie do rozwoju i umożliwienie awansu na wyższe poziomy rozgrywkowe., ,W celu właściwego przygotowania i wprowadzenia założeń programowych, KS PZPN powołało Komisję ds. Realizacji Programu Talentów i Mentorów, którą kieruje Przewodniczący Komisji, współpracując z Przewodniczącymi 16 Komisji Lokalnych utworzonych przy Związkach Piłki Nożnej. Komisja ściśle współpracuje również z CKS KS PZPN, podobnie jak Komisje lokalne współpracują z Komisjami Szkoleniowymi KS ZPN. Działania Komisji na szczeblu centralnym polegają na stworzeniu i koordynowaniu narodowego programu talentów i mentorów oraz nadzorowaniu programów regionalnych i lokalnych. Poziom narodowy obejmuje arbitrów Ekstraklasy, I i II ligi. Wyznaczając kryteria dla sędziów objętych programem talentów, kierowano się przede wszystkim wiekiem arbitra, sylwetką i ogólną prezentacją, znajomością języków obcych, umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach krytycznych, odpornością na stres, asertywnością, inteligencją oraz perspektywą stałego podnoszenia umiejętności. Przyjęto że warunkiem zakwalifikowania się do programu jest dla arbitrów Ekstraklasy wiek do 35 lat, dla sędziów I ligi – 32 lata, dla sędziów II ligi – 30 lat. Na szczeblu okręgów przyjęto limity wiekowe, poziom regionalny – 27 lat, poziom lokalny – 25 lat. Jednak ze względu na czas trwania programu mentorskiego (okres 2 lat), zaleca się jednak selekcję wśród sędziów młodszych, znacznie poniżej limitu wiekowego. Obligatoryjnym warunkiem na wszystkich szczeblach jest również znajomość języka angielskiego. Typowaniem sędziów w poszczególnych klasach rozgrywkowych, przy ścisłej współpracy z Komisjami Szkoleniowymi, zajmują się Komisje ds. Realizacji Programu Talentów i Mentorów, na szczeblu programu narodowego centralna Komisja przy KS PZPN, na szczeblu regionalnym i lokalnym – Komisje przy poszczególnych ZPN, opierając się na zgłaszanych na bieżąco przez obserwatorów poszczególnych poziomów programu i byłych obserwatorów szczebla centralnego, cieszących się autorytetem i uznaniem. Analogicznie kwalifikowano mentorów, którzy powinni wywodzić się z grona doświadczonych sędziów, obserwatorów lub byłych obserwatorów, dobrych motywatorów i zdolnych do zapewnienia odpowiedniego wsparcia, wysokiej jakości wychowawców, świadomych kluczowych punktów rozwoju, zdolnych do poszukiwania obiecujących sędziów z silną osobowością, powinno cechować go opanowanie, powściągliwość, umiejętność nawiązywania dobrych kontaktów, fachowej argumentacji, sprawiedliwej i obiektywnej oceny. Powinni być również w bliskiej i regularnej współpracy z komisją szkoleniową na odpowiednim poziomie programu. Mentorem może zostać również czynny obserwator, posiadający wyróżniające go zdolności dydaktyczne. Komisje powinny przeprowadzić z każdym z zakwalifikowanych do programu sędziów i ich mentorów rozmowy, w trakcie których przeprowadzony zostanie ogólny wywiad o danym kandydacie, na podstawie którego będzie można opracować ich charakterystykę i ewentualne zalecenia i wskazówki, a także predyspozycje i kwalifikacje. Uprawnienia mentora nadaje się na sezon rozgrywkowy, a listę mentorów ustalają Komisje, które również mogą wnioskować do zatwierdzającego listy Zarządu KS PZPN lub Zarządu KS ZPN o odwołanie mentora w przypadku stwierdzenia zaniechania przez niego prowadzenia właściwej merytorycznej działalności. Poszczególne Komisje powinny z wytypowanych sędziów i mentorów stworzyć grupy mentorskie (sędzia-mentor). Ogólne metody i zasady współpracy grup mentorskich opierają się na:, ,- obserwacji sędziego podczas prowadzonych zawodów – uwagi i omówienie pracy arbitra po zakończonym meczu,, ,- wspólnej analizie prowadzonych zawodów na podstawie zapisów video,, ,- wspólnej obserwacji (na żywo) zawodów prowadzonych przez innego arbitra (najlepiej z grupy mentorskiej),, ,- analiza arkusza obserwacji z innych zawodów przez sędziego objętego programem,, ,- monitoring treningu fizycznego i przygotowań teoretycznych arbitra do rozgrywek,, ,- analiza i omówienie egzaminów,, ,- prowadzenie dzienniczka arbitra objętego programem, w którym rejestrowane są wnioski i zalecenia po każdym spotkaniu grupy mentorskiej,, ,- zaleca się spotkania grup mentorskich przynajmniej 2 razy w miesiącu., ,Komisje ds. Realizacji Programu Talentów i Mentorów powinny ściśle współpracować z Komisjami Szkoleniowymi w zakresie analizy najczęściej popełnianych błędów przez sędziów, opracowanych na podstawie arkuszy obserwacyjnych, ponadto powinny wprowadzać do programu szkoleniowego grup mentorskich uwagi, wnioski i zalecenia wypracowane na podstawie tych analiz. Zaleca się organizowanie wspólnych spotkań szkoleniowych dla poszczególnych grup mentorskich, w celu sprawnego przepływu informacji, udzielania wskazówek i wytycznych oraz ujednolicenia metod i form pracy. Ponadto wskazane jest wykorzystywanie obserwatorów, którzy nie są zaangażowani w program mentorski, do wyławiania talentów sędziowskich w różnych klasach rozgrywkowych – w takim przypadku w arkuszach obserwacyjnych powinny być zawarte stosowne informacje oraz krótki wywiad o arbitrze. Arkusze obserwacyjne powinny być na bieżąco analizowane przez członków Komisji., ,Skład grup mentorskich (sędzia-mentor) powołuje się na dwie rundy rozgrywkowe (najlepiej jesień-zima). Dopuszcza się wyznaczenie mentora do dwóch lub maksymalnie trzech sędziów. Po zakończeniu każdej rundy mentor sporządza sprawozdanie z działalności. Sędziowie objęci programem, powinni po każdych zawodach, na których jest wyznaczony obserwator, niezwłocznie przesyłać arkusze obserwacyjne do swojego mentora w celu ich przeanalizowania. Arkusz mentora (załącznik nr 2) sporządzany jest w przypadku, gdy mentor nie jest wyznaczonym obserwatorem zawodów, prowadzonych przez sędziego objętego opieką mentora (przebywa na zawodach dodatkowo, niezależnie od obserwatora). Arkusz obserwacyjny mentora (załącznik nr 3) sporządzany jest natomiast w przypadku, gdy mentor jest jednocześnie wyznaczonym obserwatorem zawodów.,

Leave a comment