, ,Komunikat nr 2/2011, ,dot.: wyciąg z regulaminów rozgrywek , ,OZPN Nowy Sącz w sezonie 2010/2011.,  , ,Wykład Nr 3 – Obowiązujące przepisy i regulaminy rozgrywek jako jeden z podstawowych elementów wiedzy sędziego,., ,Każdy sędzia piłkarski zobowiązany jest miedzy innymi znać regulaminy rozgrywek w prowadzonych przez siebie rozgrywkach., ,W związku z powyższym pozwolę sobie zwrócić uwagę na najważniejsze aspekty przepisów zawartych właśnie w regulaminach rozgrywek., ,1. Zawody o mistrzostwo Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, rozgrywane są zgodnie z Zasadami Gry w Piłkę Nożną, niniejszym Regulaminem oraz:, ,- Przepisami Gry w Piłkę Nożną – ( Uchwała nr. IX/140 z dn. 3 i 7 lipca 2008 roku z póz. zmianami Uch. nr VI/87 z dn. 20.05. 2010 r. Zarządu PZPN ), ,- Uchwałą nr. IX/140 z dn. 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN – w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;( z późniejszymi zmianami Uch nr VI/87 z dn. 20.05. 2010 r. Zarządu PZPN), ,- Uchwałą Zarządu PZPN nr III/39z dnia 14.07.2006 roku w sprawie statusu zawodników, występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zmian przynależności klubowej (tekst jednolity z póż. zmianami Uch nr. VI/86 z dn, 20.05. 2010 r.);, ,- Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN z dnia 30.06.2007 roku (tekst jednolity);, ,- Uchwałą nr II/15 z dnia 14.10.2002 roku (z późniejszymi zmianami) Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów III, IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych;, ,- Ustawą o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20 marca 2009 roku (DZ. U. 62,poz.504 roku, ,- Uchwałą Zarządu PZPN V/37z dnia 31.01.2005 roku o członkostwie; – Uchwałami Zarządu Małopolskiego oraz Okręgowego ZPN., ,2. W okresie trwania rozgrywek nie mogą być wprowadzane w Regulaminach żadne zmiany, z wyjątkiem zmian wynikłych z zarządzeń PZPN, a także Zarządu Małopolskiego ZPN i Zarządu OZPN Nowy Sącz oraz zmian finansowych, opłat i kar ustalonych przez Zarząd Małopolskiego ZPN w Krakowie., ,3. Z Regulaminem Rozgrywek winien zapoznać się każdy klub, działacze, sędziowie przed rozpoczęciem rozgrywek. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie jest argumentem w sprawach spornych., ,4. Zawody mistrzowskie i pucharowe muszą być rozgrywane tylko na boiskach odpowiadających Zasadom Gry w Piłkę Nożną oraz zweryfikowanych dla danej lub wyższej klasy rozgrywkowej. Boiska podlegają weryfikacji przed rozpoczęciem każdego sezonu rozgrywkowego oraz po każdym remoncie i zmianach modernizacyjnych dokonanych w trakcie sezonu., ,5. Weryfikację boiska przeprowadza Komisja Wydziału Gier i Kolegium Sędziów. Koszty pracy Komisji pokrywa klub, którego obiekt jest weryfikowany., ,6. Protokół weryfikacji boiska jak i również ksero licencji klubowej winny być wywieszone w szatni sędziowskiej lub w innympomieszczeniu klubowym dostępnym w , ,czasie zawodów do wglądu: sędziom, obserwatorom, delegatom i osobomupoważnionym , ,z ramienia MZPN. Drugi egzemplarz protokołu, przechowuje w swoich aktach właściwy terenowo, ,ZPN, OZPN lub Podokręg prowadzący dane klasy rozgrywkowe., ,7. Wymiary pola gry, strefy bezpieczeństwa, bramek oraz oznaczenia linii bocznych, bramkowych a także pola bramkowego i karnego muszą odpowiadać Zasadom Gry w Piłkę Nożną, a klub gospodarz zawodów jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie pola gry do gier mistrzowskich i pucharowych. Pole gry i strefa bezpieczeństwa oznacza teren wydzielony ogrodzeniem lub w inny sposób oddzielający widzów od uczestników zawodów., ,8. Klub organizujący zawody, oprócz przygotowania boiska do gry zgodnie z obowiązującymi Zasadami Gry w Piłkę Nożną, stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i na płycie boiska przed, w czasie po zawodach, zobowiązany jest:, ,a) zabezpieczyć formularze sprawozdań wg wzoru i załączników do sprawozdań z zawodów – brak powyższych dokumentów zobowiązuje sędziów do ich posiadania, ,b) zapewnić piłki do gry, chorągiewki dla sędziów asystentów, gwizdek sygnałowy oraz komplet kartek (żółta i czerwona) dla sędziów przygodnych – znając przedstawicieli klubów i ich „ spryt „ organizacyjny najlepiej jeżeli przedmioty takie jak gwizdek, chorągiewki oraz kartki będzie posiadał sędzia., ,c) zapewnić zawodnikom i sędziom dogodne wejście na boisko, a widzom na widownię, jak również możliwość łatwego i bezpiecznego opuszczenia swych miejsc. Wejście i zejście dla sędziów i zawodników z boiska do szatni musi być zabezpieczone w sposób gwarantujący bezpieczeństwo tych osób przed ewentualna agresją widzów;, ,d) powołać odpowiednią liczbę (minimum 15 dla IV ligi, minimum 10 dla klasy okręgowej, minimum 8 dla klas niższych) oznakowanych porządkowych oraz przedstawić przed zawodami ich imienną listę sędziemu zawodów wraz z podaniem nazwiska osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie zawodów; (te ilości porządkowych są wymagane ale jeżeli na zawodach jest garstka kibiców nie zagrażająca przeprowadzeniu zawodów to myślę , iż można na tę ilość porządkowych przymknąć delikatnie oko, ale nie zwalnia to klubu z posiadania choćby kilku porządkowych., ,e) zabezpieczyć urządzenia sanitarne i szatnie dla zawodników i sędziów;, ,f) zabezpieczyć opiekę medyczną lub sanitarną oraz nosze;, ,g) wydzielić specjalne miejsca na ławkach rezerwowych dla:, ,- siedmiu zawodników rezerwowych;, ,- kierownika drużyny;, ,- lekarza i masażysty;, ,- trenera i asystenta, którzy mogą przekazywać zawodnikom wskazówki (tylko 1 osoba) pozostając w strefie technicznej wydzielonej linią obejmującą długość ławki rezerwowych plus 1 metr z każdej strony ławki oraz obszar przed ławką aż do 1 metra przed linią boczną boiska;, ,- inna osoba wpisana do załącznika., ,Nazwiska tych osób (poza zawodnikami rezerwowymi) winny być wpisane na dodatkowym załączniku do sprawozdania z zawodów – przed zawodami. W związku z problemami identyfikacji osób przebywających na ławce rezerwowej postanawia się, iż wszystkie osoby przebywające na ławkach zawodników rezerwowych podczas zawodów klasy okręgowej, klasy A muszą posiadać czytelne i widoczne identyfikatory., ,h) zawiadomić miejscową jednostkę policji o miejscu odbycia meczu co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.,  , ,9. W zawodach III ligi – 3 młodzieżowców – IV , V ligi oraz klasy okręgowej przez cały mecz musi brać udział w grze dwóch zawodników – młodzieżowców, a w klasie „A” – jeden zawodnik młodzieżowiec w każdejdrużynie., ,10. 1. Karty zgłoszeń zawodników nie podlegają potwierdzeniu ich ważności na dany sezon.,  , ,11. Zawodnicy rozpoczynający grę winni być wpisani do sprawozdania na pierwszych miejscach. Pozostali wpisani zawodnicy są zawodnikami rezerwowymi. Do sprawozdania można wpisać tylko 7 zawodników rezerwowych a wpisanie zawodników rezerwowych do sprawozdania musi nastąpić przed rozpoczęciem zawodów. Zawodnik nie wpisany do sprawozdania jest zawodnikiem nieuprawnionym do udziału w grze w danych zawodach., ,12. Po tym jak sprawozdanie zostało wypełnione, podpisane przez obie drużyny i zwrócone do sędziego i jeżeli zawody nie zostały jeszcze rozpoczęte, mają zastosowanie następujące instrukcje:, ,- jeżeli jakikolwiek z pierwszych jedenastu zawodników (wpisanych do protokołu) nie jest zdolny dorozpoczęcia zawodów z jakiejkolwiek przyczyny, może , ,być zastąpiony przez jednego z zawodnikówrezerwowych., ,Takie zastąpienie pomniejszy ilość zawodników rezerwowych. Podczas zawodów nadal możnawymienić 4 zawodników, ,- jeżeli jakikolwiek z pierwszych siedmiu zawodników rezerwowych nie może wejść na boisko z jakiejkolwiek przyczyny, nie może być zastąpiony, co oznacza, że ilość zawodników rezerwowych zostanie pomniejszona,, ,- jeżeli bramkarz wpisany do sprawozdania nie może wziąć udziału z jakiejkolwiek przyczyny, to następnybramkarz, nie wpisany uprzednio do sprawozdania, może go zastąpić., ,13. Najmniejsza liczba zawodników biorąca udział w grze w jednej drużynie może wynosić 7-miu., ,Drużyna rozpoczynająca zawody w niekompletnym składzie – licząca mniej niż jedenastu zawodników – może w ciągu całego okresu trwania zawodów uzupełnić swój podstawowy skład, czyli do liczby 11 zawodników, uzupełnienie składy do liczby 11-tu zawodników może nastąpić o zawodników rezerwowych wpisanych przed rozpoczęciem zawodów . O uzupełnieniu podstawowego składu drużyny sędzia musi zostać powiadomiony przez jej kapitana bądź kierownika drużyny., ,14. Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie lub kierownicy drużyn zobowiązani są do dostarczenia sędziemu zawodów:, ,- wypełnionego czytelnie drukowanymi literami sprawozdania z wpisanymi zawodnikami (bramkarze oznaczeni literami BR – kapitan – KPT i podkreślony) do gry oraz czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników drużyn w obecności sędziego zawodów;, ,- elektroniczne karty zawodników, w przypadku braku karty elektronicznej podstawą dopuszczenia zawodnika do gry przez sędziów będzie dowód tożsamości, lista uprawnień zawodników /wydruk z Systemu Ekstranet / ;, ,- karty zdrowia z ważnymi badaniami lekarskimi na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy;, ,- załącznika do sprawozdania z wykazem uprawnionych osób do przebywania na ławce rezerwowych, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt g niniejszego Regulaminu., ,15. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości ( dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, książeczkawojskowa, prawo jazdy ) z aktualną fotografią. Na każdych zawodach na terenie działania całego OZPN Nowy Sącz wprowadza się obligatoryjną od klasy okręgowej do klas najniższych ( łącznie z grupami młodzieżowymi ) przedmeczową konfrontacje wszystkich zawodników wpisanych do sprawozdania., ,16. Brak dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości o których mowa w pkt 2 przed zawodami lub brak aktualnego badania lekarskiego czyni zawodnika nieuprawnionym do gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów., ,17. W przypadku dokonywania konfrontacji zawodnika ( zawodników ) w przerwie zawodów i stwierdzenia braku dowodu tożsamości sędzia zawodów dopuszcza zawodnika ( zawodników ) do dalszej gry i zobowiązuje sędziego do opisania spornej sytuacji w sprawozdaniu z zawodów, a decyzję co do ewentualnej weryfikacji spotkania wiążące się również z brakiem jednoznacznej możliwości stwierdzenia tożsamości , podejmuje właściwy organ prowadzący rozgrywki., ,18. Sprawdzenia tożsamości zawodników sędzia może dokonać na wniosek kapitana drużyny przed zawodami, w czasie przerwy między częściami gry lub po zawodach, zawsze jednak w obecności kapitanów obu drużyn. Konieczność sprawdzenia tożsamości zawodników po zakończeniu zawodów zobowiązuje kapitanów i kierowników drużyn do zatrzymania wszystkich zawodników, którzy uczestniczyli w grze do pełnej dyspozycji sędziego we wskazanym przez niego miejscu. Zgłoszenie sprawdzania tożsamości zawodników winno być zgłoszone sędziemu przed zawodami, przed końcem I połowy lub przed zakończeniem zawodów., ,19. Jeżeli sprawdzanie tożsamości zawodników zostaje zgłoszone przed zawodami, sprawdzenie odbywa się przed meczem i sprawdzeniu podlegają wszyscy zawodnicy wpisani do protokołu zawodów łącznie z zawodnikami rezerwowymi., ,20. Jeżeli sprawdzenie tożsamości zawodników zgłoszone zostaje w I- szej połowie zawodów, sprawdzenie odbywa się w przerwie meczu i sprawdzeniu podlegają zawodnicy, którzy w chwili zgłoszenia uczestniczyli w grze i zawodnicy rezerwowi, którzy nie uczestniczyli jeszcze w grze., ,Jeżeli sprawdzenie tożsamości zawodników zostaje zgłoszone w II-giej połowie zawodów, to sprawdzenie odbywa się po meczu i sprawdzeniu podlegają zawodnicy, którzy w momencie zgłoszenia uczestniczyli w grze i którzy od momentu zgłoszenia zostali wprowadzeni do gry. Zgłoszenia po zakończeniu zawodów, niemogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów., ,21. Ujawnienie próby wprowadzenia do gry zawodnika nieuprawnionego, spowoduje nałożenie kary finansowej., ,22. zawodnik który ukończył 19 rok życia, może uczestniczyć w grze innej drużyny swego klubu w tym samym terminie, jeżeli w pierwszym meczu nie grał więcej niż połowę czasu gry ( przepis ten nie dotyczy bramkarzy),, ,23. zawodnik do lat 19 może w tym samym terminie uczestniczyć w różnych zawodach swojego klubu w wymiarze czasu odpowiadającym jednym zawodom w klasie rozgrywkowej, do której został uprawniony (przepis ten nie dotyczy bramkarzy)., ,24. Po każdych zawodach sędzia zobowiązany jest do wypełnienia czytelnie sprawozdania oraz załącznika do sprawozdania ściśle do wymogów Kolegium Sędziów. Załącznik do sprawozdania powinien być wypełniony w 3 egzemplarzach przez kalkę, w którym wyszczególnione winny być udzielone kary indywidualne (żółte i czerwone kartki). Jeżeli kary zostały udzielone w wypadku tzw. ”faulu taktycznego” lub „akcji ratunkowej” (czerwona kartka) to taka uwaga powinna być zamieszczona w załączniku. Za inne przewinienia wpisuje się tylko rodzaj udzielonej kary – kartki. Niezależnie od ww. ustaleń sędzia zobowiązany jest także do umieszczenia na odwrotnej stronie załącznika opisu zajść mających istotne znaczenie w dalszym postępowaniu odnośnie dbytego meczu, np. próbę wprowadzenia do gry zawodnika nieuprawnionego, rzucanie petard i świec, wtargnięcie publiczności na płytę boiska, zakłócenia ładu i porządku przed, w czasie i po meczu. Wszystko to musi być przedstawione kierownikom i w ich obecności wpisane do załącznika, który zobowiązani są podpisać. Jeden egzemplarz załącznika otrzymuje gospodarz zawodów, drugi egzemplarz – goście, a trzeci jest załączany do sprawozdania. W przypadku nie udzielenia karindywidualnych, sędzia wpisuje w załączniku uwagę „Kar nie było”, co również podpisują kierownicy drużyn. Załącznik wypełnia się w obecności obserwatora – delegata. Wszystkie powyższe zajścia i kary muszą być także opisane w sprawozdaniu sędziowskim. Nakłada się również na sędziego obowiązek załączenia do sprawozdania kartek zmian zawodników i adnotacji o kontuzjach., ,25. Skompletowane sprawozdanie wraz z załącznikami musi być wysłane do biura właściwego organu listem poleconym priorytetowym w terminie 48 godzin od dnia zawodów pod rygorem nałożenia kar dyscyplinarnych., ,26. Sprawozdanie z zawodów można również przesłać do biura właściwego ZPN, OZPN-u lub Podokręgu w terminie do 48 godzin od zakończenia zawodów przekazem elektronicznym przy zachowaniu oryginalnego sprawozdania w swojej dokumentacji tak, aby w każdej chwili na żądanie można dostarczyć do biura właściwego ZPN., ,27. Do podstawowych obowiązków sędziów należy:, ,a) przybycie na zawody co najmniej na 45 minut przed ich rozpoczęciem, sprawdzenie stanu przygotowania boiska na podstawie protokołu odbioru i licencji klubowej, sprawdzenie dokumentów zawodników: — kartzdrowia, kart chipowych lub dokumentów tożsamości wszystkich zawodników,, ,b) odnotowanie w protokole zawodów wszelkich niedociągnięć i uchybień regulaminowych w zakresie organizacji zawodów oraz utrzymania porządku i bezpieczeństwa,, ,c) sporządzenie protokołu zawodów zgodnie z ich punktami i obowiązującymi wytycznymi,, ,d) umożliwienie kierownikom (kapitanom) drużyn wnoszenia na odwrocie załącznika protestów i zastrzeżeń dotyczących tylko spraw określonych przepisami gry i niniejszego Regulaminu,, ,e) informowanie kierowników (kapitanów) drużyn o ewentualnych uwagach i zastrzeżeniach wobec drużyn poprzez odnotowanie ich na odwrocie załącznika i żądanie złożenia podpisu,, ,f) rozliczanie kosztów delegacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami., ,28. Niezależnie od sposobu wyznaczania sędziego (sędziów) zawody muszą być rozegrane jako mistrzowskie a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, że rozgrywka jest towarzyska – będzie nieważna., ,29. Jeżeli sędzia dał sygnał zakończenia zawodów na skutek nie stawienia się w przepisowym , ,czasie na boiskujednej z drużyn lub obydwu drużyn, a po tym fakcie stawiają się one w komplecie , ,do rozegrania zawodów, tosędzia zobowiązany jest te zawody prowadzić. Fakt opóźnienia się , ,drużyn lub drużyny sędzia powinienodnotować w sprawozdaniu meczowym. Podejmując decyzję , ,o prowadzeniu zawodów w opóźnionym czasiesędzia powinien uwzględnić porę dnia ( czy zaistniałe , ,opóźnione zawody zostaną zakończone przedzapadnięciem zmroku). Ponadto podejmując decyzję , ,prowadzenia opóźnionych zawodów, sędzia winienmieć na uwadze, , konieczność ewentualnego rozegrania w danym dniu na tym samym boisku innych zawodów ,przewidzianych terminarzem W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych przyczyn, toprzybyłym sędziom i obserwatorom , ,przysługuje zwrot kosztów podróży i diet oraz 50% ekwiwalentu., ,30. Do obowiązków obserwatora należy ocena pracy sędziów oraz pełnienie obowiązków delegata, gdy nie jest on obecny na zawodach., ,31. Delegat sprawuje nadzór i kontrolę nad bezpieczeństwem i organizacją zawodów., ,32. Delegat legitymuje się wydanym przez właściwy ZPN dokumentem upoważniającym go do swobodnego poruszania się po terenie całego obiektu sportowego., ,33. Przed każdym meczem delegat/obserwator lub delegat związkowy mają obowiązek sprawdzenia wszystkich dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów na danym obiekcie., ,34. Wszystkie osoby funkcyjne uczestniczące w zawodach zobowiązane są do przestrzegania wydanych poleceń delegata/obserwatora, bieżącego usuwania niedociągnięć w zakresie organizacji i bezpieczeństwa przebiegu zawodów., ,35. Gospodarz zawodów na polecenie delegata/obserwatora zobowiązany jest do zorganizowania narady z udziałem przedstawicieli obu zespołów, służb porządkowych i sędziego., ,36. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do dostarczenia delegatowi/obserwatorowi po zawodach informacji o organizacji zawodów wg przekazanego wzoru przez organ prowadzący rozgrywki., ,37. Sprawozdanie delegata/obserwatora musi być wysłane 48 godzin po zawodach pocztową przesyłką poleconą – piorytetową , drogą elektroniczną lub osobiście do właściwego ZPN., ,38. W przypadku poważnego zakłócenia porządku na obiekcie delegat/obserwator musi natychmiast powiadomić właściwy ZPN, najpóźniej dnia następnego po zawodach., ,39. Organ prowadzący rozgrywki może z własnej inicjatywy lub na prośbę zainteresowanego klubu delegować na zawody swojego przedstawiciela., ,40. Sprawozdanie delegowanego przedstawiciela może stanowić podstawę do podjęcia postępowania dyscyplinarnego., ,41. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym wolnym terminie, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej., ,42. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest co do zasady, ,Wydział Gier PZPN lub właściwego związku piłki nożnej, a termin dokończenia (rozegrania) meczu ustalany jest w porozumieniu jednostką organizacyjną która jest odpowiedzialna za prowadzenie rozgrywek danego szczebla. W drodze wyjątku, decyzje w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje delegat lubobserwator MZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej. Jeżeli zawody zostanąprzerwane w drugiej połowie spotkania, Wydział Gier może , ,zweryfikować je zgodnie z wynikiem uzyskanymna boisku., ,43. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów, obserwatora, delegata PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz spotkania., ,44. W przypadku podjęcia przez właściwe organy związku decyzji o rozegraniu w nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie rozegranym terminie z przyczyn określonych w ust. 1 powyżej, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN., ,45. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Związku decyzji o dokończeniu zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:, ,a. gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów;, ,b. zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych;, ,c. w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:, ,- którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem, ,czerwonej kartki lub w wyniku zmiany;, ,- którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach występują w chwili dokańczania zawodów;, ,- którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości, ,kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn;, ,d. zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał ilość kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokańczanych zawodach., ,46. Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrane 3:0 walkowerem na niekorzyść:, ,a) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach;, ,b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźnia się na zawody więcej niż 15 minut;, ,c) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry, stosownie do przepisów gry i postanowień § 8 niniejszego Regulaminu;, ,d) drużyny-gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia (zaginięcia) nie zastąpi jej w ciągu realnego czasu wyznaczonego przez sędziego;, ,e) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na pole gry i strefę bezpieczeństwa wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;, ,f) drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z § 18 niniejszego Regulaminu;, ,g) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry z tytułu przepisów o opiece lekarskiej albo potwierdzony lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;, ,h) drużyny, w której brał udział zawodnik, który nie odbył kary dyskwalifikacji lub nie opłacił w terminie kary finansowej za żółte i czerwone kartki;, ,i) drużyny, w której grało mniej niż wymagana regulaminem liczba zawodników – młodzieżowców, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w § 13 ust. 4 i 5 niniejszego Regulaminu;, ,j) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko lub w której liczba zawodników będzie mniejsza niż 7;, ,k) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener w czasie zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, w wyniku czego zawody z tego powodu zostały zakończone;, ,l) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody w tego powodu zostały zakończone;, ,m) drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasy gry;, ,n) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuści boiska i strefy technicznej w ciągu 2 minut;, ,o) drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania meczowego, zawierającego skład zawodników z załącznikami;, ,p) drużyny, w składzie której grał zawodnik powołany na zgrupowanie, konsultację szkoleniową lub zawody reprezentacji narodowej, lub macierzystego ZPN, ale w nich nie uczestniczył, stosownie do § 14 niniejszego Regulaminu; r). drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników, u których stwierdzono, ,pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom., ,47. W przypadku naruszenia innych zasad lub przepisów ust. 1 przez obie drużyny, zostają one ukarane obustronnym walkowerem., ,48. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower, utrzymuje, ,się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej., ,49. Klub ukarany walkowerem zostanie powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcia tej decyzji., ,50. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od zweryfikowania zawodów jako przegranych 0:3 na niekorzyść drużyny gospodarza z przyczyn wiążących się z naruszeniem zasad bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich., ,51. Kierownicy lub kapitanowie drużyn przed rozpoczęciem zawodów, w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończonych zawodach mogą wnosić uwagi i zastrzeżenia do załącznika protokołu sędziowskiego o naruszeniu przepisów i organizacji zawodów, zachowania się uczestników i ich przedstawicieli oraz innych okolicznościach, które mogły wpłynąć na prawidłowy przebieg zawodów., ,52. Wniesione zastrzeżenia i uwagi muszą być przez sędziego zbadane na miejscu i rozstrzygnięte. W uzasadnionych przypadkach sędzia wyznacza właściwym osobom czas na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości., ,53. O zgłoszonych zastrzeżeniach oraz sposobie ich rozstrzygnięcia, sędzia czyni wzmiankę w sprawozdaniu (załączniku) z zawodów, pod którą złożą podpisy kapitanowie lub kierownicy drużyn., ,54. Klub, który uważa, że wynik zawodów z udziałem jego drużyny został uzyskany w następstwie oczywistego naruszenia przepisów:, ,a. o organizacji rozgrywek w piłkę nożną;, ,b. w sprawie statusu polskich piłkarzy i zmian przynależności klubowej;, ,c. niniejszego regulaminu;, ,może w ciągu 48 godzin po zakończeniu zawodów złożyć pisemny protest do Wydziału Gier właściwego ZPN, przekazując jednocześnie kopię tego protestu do wiadomości przeciwnika, po wpłaceniu kaucji w wysokości.,  , ,REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH DOT. ROCZNIKÓW, AWANSÓW I SPADKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH LIG :,  , ,55. Obowiązujące roczniki:, ,a) Juniorzy starsi: 1992 – 1993 czas trwania zawodów 2 x 45 min., ,b) Juniorzy młodsi: 1994 – 1995 „ „ 2 x 40 min., ,c) Trampkarze starsi: 1996 – 1997 „ „ 2 x 35 min, ,d) Trampkarze młodsi: 1998 – 1999 „ „ 2 x 30 min, ,e). Orliki (tr. najmłodsi) 2000 – 2001 „ „ 2 x 25 min, ,56. SPRAWY OGÓLNE:, ,a). każdy zawodnik musi posiadać aktualna kartę zdrowia – max. do 6 miesięcy, juniorzy starsi i młodsi muszą posiadać indywidualne karty zdrowia,, ,b). każdy zawodnik, który ma ukończone 12 lat musi posiadać kartę elektroniczną lub być tzw. zawodnikiem oczekującym na kartę ., ,c). w kategorii trampkarzy obowiązuje obuwie miękkie tj. buty Lanki lub korkotrampki., ,d). przed każdymi zawodami sędzia przeprowadza obligatoryjną konfrontację wszystkich zawodników wpisanych do sprawozdania – w kat. trampkarzy podczas konfrontacji musi być obecny pełnoletni opiekun,, ,e). za przewinienia zawodników w kat. trampkarzy stosuje się kary wychowawcze w postaci: 3,5,10 min. oraz czerwone kartki w zależności od ciężaru przewinienia., ,f). trampkarze młodsi rozgrywają swoje mecze wyłącznie na boiskach zmniejszonych tzn. szerokość 40 – 70 m, długość 50 – 70 m, bramki 5 x 2 m ustawiane są na linii pola karnego ( 16.50 m od linii bramkowej), rzut karny wykonywany jest z odległości 9m, pole karne tworzy prostokąt od linii końcowej do wysokości 9 m pola gry. Ilość zawodników biorących udział w zawodach 1 + 9 – piłka do gry wyłącznie nr 4. Dopuszcza się przygotowanie boiska w poprzek głównego boiska tj. na połówce., ,g). klub posiadający kilka drużyn w kategoriach młodzieżowych może wystawiać do gry zawodników w poszczególnych drużynach na zasadach jak w seniorach,, ,h). rozgrywki w poszczególnych kategoriach wiekowych odbywają się zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Nożną oraz pozostałymi zasadami i uchwałami zawartymi regulaminach rozgrywek., ,R E G U L A M I N rozgrywek o mistrzostwo I i II ligi ORLIKÓW ( rocznik 2000 i młodsi )w sezonie 2010/2011r.,  , ,57. W rozgrywkach I i II Ligii Orlików obowiązuje rocznik 2000 i młodsi – wpisowe do rozgrywek wynosi 50 zł ., ,58. Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badanie lekarskie ważne do 3 miesięcy o ile lekarz nie zaleci krótszego badania, oraz aktualny dokument tożsamości ( legitymacja szkolna, paszport )., ,59. Opiekunowie na zawodach musza posiadać aktualną listę uprawnionych przez tut. Wydział zawodników. udział w grze zawodnika bez potwierdzenia na liście zgłoszeń będzie traktowane jako udział nieuprawnionego zawodnika – mecz zostanie zweryfikowany walkowerem a dany klub ukarany karą finansową w wysokości 100 zł ., ,60. Osoba sprawująca opiekę nad Orlikami musi być pełnoletnia i posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe tj.: instruktor, trener piłki nożnej, nauczyciel wf., ,61. Zawody odbywają się na boiskach o wymiarach: szerokość 20 – 30 m, długość 30 – 60 m. Dopuszcza się grę na boiskach z nawierzchnią sztuczną . Bramki 2 x 3 m lub 2 x 5 m. Rzut karny przy bramkach 2 x 3 m z 7 m, przy bramkach 2 x 5m z 9 m. Piłka do gry nr 4. Pole karne stanowi prostokąt do wysokości 9 m pola gry. Czas gry wynosi 2 x 25 min. z 10 min. przerwą., ,62. kadra na każdy mecz wynosi maksymalnie 15 zawodników, na boisku występuje jednocześnie 8 zawodników w tym bramkarz. Gra bez spalonych., ,63. Zmiany zawodników odbywają się systemem „ hokejowym „ z możliwością powrotnych zmian., ,64. Zawodnicy występują tylko w obuwiu miękkim tzw.: Lanki, trampki, tenisówki itp., ,65. Sędziów do prowadzenia zawodów zabezpiecza KS OZPN ( po jednym na dane zawody )a opłaca gospodarz zawodów. Sprawozdanie należy wypełnić wg ogólnie przyjętych zasadach., ,66. Zawody prowadzone są wg Przepisów gry w piłkę nożną za wyjątkiem poprawek zawartych w niniejszym regulaminie., ,67. Klub posiadający dwa lub więcej zespołów sporządza oddzielnie listy dla każdej drużyny – dopuszcza się zmianę kadry zawodników pomiędzy poszczególnymi drużynami jedynie po zakończeniu rundy jesiennej a przed rozpoczęciem rundy wiosennej., ,68. klubom przysługuje odwołanie odnośnie przebiegu zawodów do Wydziału Gier po wniesieniu kaucji protestacyjnej w wysokości 200 zł zgodnie z § 2 ust. 8 Uchwały nr 10 z dnia 2 lipca 2009r. Zarządu MZPNw Krakowie., ,69. Każdy klub, którego drużyna bierze udział w rozgrywkach mistrzowskich lub pucharowych, jest odpowiedzialny za działalność swoich przedstawicieli, trenerów i zawodników, jak również za postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami a także za utrzymanie porządku i spokoju na obiekcie sportowym przed zawodami, w trakcie ich trwania i po zakończeniu., ,70. Każdy klub przyjezdny (goście) ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe zachowanie się swoich kibiców na stadionie przeciwnika przed, w czasie i po meczu. Niewłaściwe zachowanie kibiców spowoduje nałożenie kary finansowej na klub., ,71. Kluby i drużyny zobowiązane są do udzielenia pomocy i ochrony sędziom prowadzącym zawody., ,72. W przypadku nieusprawiedliwionego nie stawienia się na zawody, niezależnie od kary walkoweru i kary pieniężnej może być również orzeczony zwrot kosztów organizacyjnych drużyny przeciwnej.,  , ,73. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania wszystkich spraw nieujętych w Regulaminie a wynikających z prowadzonych rozgrywek, przysługuje organowi prowadzącemu dane rozgrywki oraz Zarządowi OZPN w Nowym Sączu jako organowi ustawodawczemu.,  , ,74. ,Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w dniu 16 lipca 2010r. i obowiązuje od dnia uchwalenia.,  , ,Na koniec pozwolę sobie odpowiedzieć na kilka pytań zadanych mi przez Kolegę sekretarza:, ,75. Na pytanie: czy obecność dorosłego opiekuna dotyczy tylko zawodów trampkarzy czy także juniorów ? – moja odpowiedź brzmi ( nie znalazłem nigdzie w przepisach takiego sformułowania ), tak musi być pełnoletnia gdyż obowiązkiem szkoleniowca jest posiadanie licencji, licencję taką otrzymuje np. instruktor piłki nożnej, a warunkiem otrzymania tytułu instruktora jest posiadanie średniego wykształcenia. Brak na tych zawodach pełnoletniego opiekuna zmusza sędziego do zakończenia zawodów., ,76. Na pytanie: czy w zawodach seniorów w których występują zawodnicy niepełnoletni można wykluczyć jedyną osobę funkcyjną w strefie technicznej? Uważam, iż tak natomiast obowiązki opiekuna przejmuje kapitan drużyny., ,77. Na pytanie: czy wykluczenie jedynego dorosłego opiekuna w zawodach, podczas których jego obecność jest konieczna, obliguje sędziego do zakończenia zawodów w sytuacji gdy wykluczony opiekun deklaruje chęć wpisania do załącznika innej osoby ( np. kierowcy ). Czy sędzia winien przerwać zawody udać się do szatni i umożliwić zainteresowanemu dokonanie wpisu ?. Uważam, iż nie powinien przerywać zawodów w celu udania się do szatni, natomiast winien odnotować sobie dane tej osoby, a w przerwie lub po zawodach pozwolić na dokonanie wpisu. Wpis w załączniku winien być dokonany w miejscu innej osoby a następnie szczegółowo opisany przez sędziego w sprawozdaniu. W tym przypadku trener sprawuje opiekę na zawodnikami poza strefą techniczną oraz polem gry, a do kontaktów z sędzią jest dodatkowo wpisana osoba.,  ,  , ,Dziękuję za uwagę!!! Przewodniczący WG, ,/-/ Antoni Ogórek,

Leave a comment