REGULAMIN WYPOŻYCZALNI MOBILNEGO ,SPRZĘTU  ,ELEKTRONICZNEGO  !!!, , , ,§ 1 Przedmiot wypożyczenia, ,Sprzęt elektroniczny będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Kolegium Sędziów PPPN, w Nowym Targu.,§ 2 Zakres regulaminu, ,Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą indywidualnego wypożyczania mobilnego sprzętu elektronicznego KS PPPN w Nowym Targu zwanego dalej „Urządzeniem”.,§ 3 Lista urządzeń, ,Listę urządzeń, objętych postanowieniem niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie głównej KS PPPN w Nowym Targu – kspppn.futbolowo.pl oraz stanowi §1 Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.,§ 4 Wypożyczalnia, ,Ewidencja sprzętu i bieżąca obsługa wypożyczalni realizowana jest za pomocą drogi elektronicznej lub telefonicznie., ,Ewidencję sprzętu i bieżącą obsługę wypożyczania sprzętu prowadzi sekretarz KS PPPN, który może to zlecić sekretariatowi PPPN., ,Wypożyczalnia mobilnego sprzętu elektronicznego znajduje się u sekretarza KS PPPN., ,Korzystanie ze sprzętu elektronicznego jest odpłatne.,§ 5 Zamówienie, ,Zamówień na mobilny sprzęt elektroniczny dokonuje się drogą elektroniczną na mail lub telefonicznie do sekretarza KS PPPN., ,Po dokonaniu zamówienia następuje weryfikacja możliwości wypożyczenia urządzenia. Urządzenie należy odebrać i oddać w terminie ustalonym przez sekretarza., ,W przypadku sytuacji spornych lub większych ilości zgłoszeń na dany termin o wydaniu sprzętu decyduje sekretarz KS PPPN, wraz z referentem szkolenia KS PPPN. Kierować się będą w kolejności:, , ,dobrem organizacji, ,wyższą ligą, ,prestiżem meczu, ,miejscem w rankingu sędziego, ,kolejność złożonych zamówień., , ,§ 6 Poświadczenie tożsamości, , Prawo do wypożyczenia mobilnego sprzętu elektronicznego mają wszyscy sędziowie rzeczywiści legitymujący się służbowym dokumentem tożsamości ( legitymacja sędziego rzeczywistego), zwani dalej jako „Przyjmujący”., ,§ 7 Zobowiązanie przyjmującego, ,Przyjmujący zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień. Przyjęcie przez wypożyczającego warunków Regulaminu następuje przez własnoręczny podpis., ,Przyjmujący zobowiązuje się zwrócić sprzęt gotowy do użycia (tj. naładowany) w ustalonym terminie w nienaruszonym stanie., ,Przyjmujący oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji wypożyczanego sprzętu zobowiązuje się o jego dbałość i wykorzystywanie w sposób bezpieczny i zgodnie z przeznaczeniem., ,Przyjmujący potwierdza bardzo dobry stan i kompletność sprzętu., ,Przyjmujący sprzęt odpowiada w pełnej wysokości za koszty wynikłe z napraw mechanicznych uszkodzeń, kradzieży, oraz innych zdarzeń., ,Przyjmujący nie może samodzielnie dokonywać bądź zlecać żadnych napraw sprzętu., ,Użyczenie sprzętu osobie trzeciej jest zabronione.,§ 8 Wydanie urządzenia, ,Wydanie urządzenia następuje po:, , ,po okazaniu wydrukowanego potwierdzenia rezerwacji otrzymanego drogą mailową, ,okazaniu dowodu tożsamości zgodnie z §6, , ,§ 9 Okres wypożyczenia, ,Okres wypożyczenia ustala każdorazowo sekretarz KS PPPN.,§ 10 Zwrot, ,Wypożyczony sprzęt należy zwrócić do sekretarza KS PPPN w wyznaczonym terminie., ,Przyjmujący jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych urządzeń bez dodatkowego wezwania ze strony KS PPPN., ,Z chwilą przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych urządzeń, naliczana jest opłata odrębnie za każdą wypożyczoną pozycję w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki. Każda rozpoczęta doba oznacza obciążenie za pełny dzień – nie przewiduje się opłat cząstkowych., ,Do momentu uregulowania zobowiązań wobec KS PPPN użytkownik traci prawo do wypożyczenia kolejnych pozycji (sprzęt) oraz jest zawieszany w obsadzie sędziowskiej., ,Termin płatności noty obciążeniowej wystawionej przez Zarząd KS PPPN, za nieterminowy zwrot wypożyczonego sprzętu wynosi 14 dni.,§ 11 Naruszenie regulaminu, ,Przyjmujący, który narusza zasady niniejszego Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z mobilnego sprzętu elektronicznego oraz z sędziowania spotkań. Decyzję każdorazowo podejmuje Zarząd KS PPPN.,§ 12 Serwis urządzeń, ,Sekretarz KS PPPN w konsultacji z Zarządem KS PPPN uzgadnia i realizuje umowy serwisowe i zleca naprawy urządzeń.,§ 13 Pozostałe, ,W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, właściwość mają zapisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. ,Załącznik nr 1 do Regulaminu Wypożyczalni Mobilnego Sprzętu Elektronicznego,§1, ,Lista sprzętu objęta Regulaminem wypożyczania mobilnego sprzętu elektronicznego KS PPPN w Nowym Targu oraz koszt wypożyczenia:, , ,system komunikacji elektronicznej – 50 zł za dzień, ,rzutnik i ekran – 50 zł za dzień, , , ,

Leave a comment