Nowy Targ, dnia 10 czerwca 2013 r.,        ,K O M U N I K A T ,z posiedzenia Zarządu ,KS PPPN ,w Nowym Targu , , ,Zarząd KS na posiedzeniu w dniu 07 czerwca 2013r. postanowił nałożyć opłaty porządkowe na następujących sędziów:, , ,Szymon Pałka, – 50 złotych (nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniu plenarnym: luty, marzec), , , ,Michał Wrona ,- 50 złotych (niestawienie się na zawody: 29 maj 2013 r.), , , ,Marek Danielczak ,- 50 złotych (niestawienie się na zawodach: 5 czerwiec 2013 r.), , , ,Szymon Pałka ,- 20 złotych (za spóźnione urlopowanie: 1-2 czerwiec 2013 r.), , , ,Czesław Żądło, – 20 złotych (za spóźnione urlopowanie: 1-2 czerwiec 2013 r.), , , ,Krzysztof Sekułowicz ,- 20 złotych (za spóźnione urlopowanie: 1-2 czerwiec 2013 r.), , , ,Roman Baran ,- 20 złotych (za spóźnione urlopowanie: 1-2 czerwiec 2013 r.), , , ,Marek Ciężobka, – 20 złotych (za spóźnione urlopowanie: 6 czerwiec 2013 r.), , , ,Maciej Wadas ,- 20 złotych (za spóźnione urlopowanie: 8 czerwiec 2013 r.), , ,Ponadto, Zarząd KS postanowił anulować karę 50 zł dla kol. ,Szymona Trzeciaka, za nieusprawiedliwioną nieobecność na zebraniu plenarnym w lutym 2013 r. (opłata porządkowa po wcześniejszych ustaleniach naliczana jest po drugiej nieusprawiedliwionej nieobecności).,Kol. ,Piotr Bukowski, proszony jest o wyjaśnienie absencji na zebraniach plenarnych., ,Wszelkie opłaty porządkowe KFD należy wnieść niezwłocznie u skarbnika KS (nie później niż do 7 dni). Niewniesienie opłaty w oznaczonym terminie skutkuje nieuwzględnianiem sędziego w obsadzie zawodów do czasu przedstawienia Referentowi Obsady dowodu wniesienia opłaty.,Odwołania od powyższych kar porządkowych proszę przesyłać do sekretarza KS PPPN w Nowym Targu kol. Roman Baran (e-mail: ,elbarano@onet.pl,)., ,Za Zarząd:,Sekretarz KS PPPN,Roman Baran, ,   ,

Leave a comment